مکمل مادیان آبستن سنگین ویژه Preg Supp

مکمل مادیان آبستن سنگین ویژهتغذیه مناسب مادیان آبستن بدون مکمل مواد معدنی-ویتامین امکان پذیر نیست. تغذیه در یک-سوم پایانی آبستنی اثر برجسته ای بر سلامت مادیان و کره دارد. بیشتر مکمل ها برای تامین نیازهای مادیان فرموله نشده اند. انتخاب عاقلانه یک مکمل مناسب می تواند ضامن زایمانی بی دردسر باشد. منابع آلی عناصر کم مصرف و ویتامین ها، که بر اساس آخرین یافته های علمی متوازن شده باشند، می تواند تضمین دهد که انتظار عملکردی عالی از اسب خود داشته باشید.
 

  • اسب تندرست
  • کره نیرومند
  • تامین کننده همه نیازهای مواد معدنی و ویتامین ها
  • زایمان بی دردسر
 
Preg Supp
Sufficient nutrition of pregnant mare is not possible without min-vit supplements. Nutrition during the last trimester of pregnancy has a huge effect on mare and foal health. Most of supplements have not been formulated to meet mare requirements. Wise choice of a proper supplement can ensure smooth parturition. Organic sources of trace minerals and vitamins which have been balanced according to the last scientific research assure you to anticipate the best performance from your mare


 
  • Healthy Mare
  • Strong Colt
  • Covers all Mineral and Vitamins Requirements
  • Smooth Parturition

نظرات ارسال شده
5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات