آخرین استانداردهای طلایی پرورش گوساله و تلیسه (بخش اول)

آخرین استانداردهای طلایی پرورش گوساله و تلیسه (بخش اول)

6 آبان1396
آخرین استانداردهای طلایی پرورش گوساله و تلیسه (بخش اول)

آخرین استانداردهای طلایی پرورش گوساله و تلیسه (بخش اول)
 
وضعیت سلامت
پنومونی
با تعریف پنومونی به صورت موردی از بیماری تنفسی که نیازمند درمان انفرادی دام می باشد، نرخ هدف شیوع بیماری به شرح زیر است:



                



 اسهال
با تعریف اسهال به صورت موردی از بیماری که نیازمند مداخله درمانی برای بیش از 24 ساعت می باشد، نرخ هدف شیوع بیماری به شرح زیر است:

               



نرخ زنده مانی
نرخ زنده مانی هدف
با در نظر گرفتن اینکه برخی گوساله ها با داشتن ضربان قلب و تنفس (یعنی زنده) به دنیا می آیند، ولی طولی نمیکشد که بعد از تولد می میرند، سنِ 24 ساعتگی باید برای تمیز دادن بین «مرده زایی (مردن در زمان تولد)» و «زنده بدنیا آمدن» به کار برده شود.

                                                  

                 * شامل حذف تولید مثلی، نه حذف به دلایل ژنتیکی



سرعت رشد
سرعت رشد هدف

  • 24 ساعت تا از شیرگیری (56 روزگی)
    • حداقل دو برابر وزن تولد
    • حداقل 10 تا 12/7 سانتی متر رشد قدی
  • افزایش وزن هدف پس از شیرگیری به وزن بلوغ گله بستگی دارد، که بوسیله نژاد و اهداف ژنتیکی گله تحت تاثیر قرار می گیرد. وزن بلوغ هر گله ای به صورت میانگین وزن یک گاو شکم سوم در میانه شیردهی تعریف می شود. مدیریت تغذیه ای باید بر رسیدن تلیسه ها به وزن مناسب تلقیح در سن مطلوب متمرکز شود.
  • قد و قامت بشدت متغیر است و به نژاد، ژنتیک و اهداف گله بستگی دارد. سرعت رشد قد به تغذیه و به ویژه پروتئین، بستگی دارد.
ایجاد منحنی رشد ویژه هر دامداری بر اساس دام های بالغ گله به شدت توصیه میشود.


             



1با فرض وزن تولد 37/3 کیلو، اولین تلقیح در 10 ماهگی (هر ماه 30/5 روز) و 10 ماه بین اولین تلقیح و زایمان. شامل وزن آبستنی نیست
2با فرض وزن تولد 36/4 کیلو، اولین تلقیح در 12 ماهگی (هر ماه 30/5 روز) و 10 ماه بین اولین تلقیح و زایمان. شامل وزن آبستنی نیست
3با فرض وزن تولد 41 کیلو، اولین تلقیح در 13 ماهگی (هر ماه 30/5 روز) و 10 ماه بین اولین تلقیح و زایمان. شامل وزن آبستنی نیست
 

نرخ زنده مانی
تلقیح را وقتی آغاز کنید که تلیسه ها 55% وزن بلوغ گله را داشته باشند.
 
اهداف تقریبی در مورد سن
  • 12-13 ماهگی در مورد تلیسه های هلشتاین
اگر قبل از سن هدف تلیسه ها به این وزن برسند، پس از لحاظ فیزیولوژیک به حد کافی برای آبستن شدن بالغ شده اند. تلیسه هایی که زودتر زایمان می کنند از لحاظ تولیدی بارورتر هستند، با فرض اینکه به اهداف مد نظر در مورد وزن بدن پس از زایش برسند.
 
سن هدف
سن هدف در اولین زایش، اگر تلیسه ها به جثه بدنی ایده آل رسیده باشند، برای تلیسه های هلشتاین 21 تا 24 ماه است.
 
ترکیب بدن
اهداف مد نظر در مورد ترکیب بدن
  • وزن بدن پس از زایش: 85% وزن بلوغ گله
  • امتیاز وضعیت بدنی (BCS): 3/25-3/5

*درصدی از تلیسه های آبستن نسبت به تلیسه های که شایستگی آبستنی را در یک دوره 21-روزه معین داشته اند


نویسنده: دکتر احسان محجوبی





 

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر