آیا باید گاوهای کتوزی را در مان کرد؟

آیا باید گاوهای کتوزی را در مان کرد؟

15 اسفند1397
آیا باید گاوهای کتوزی را در مان کرد؟

این مقاله به صورت صوتی میباشد لطفا دانلود نمایید
تهیه کننده: دکتر احسان محجوبی

/FileGallery/atigashgroup.com/Should you treat for ketosis.mp3

نظرات
5/5 0 0 0
ارسال نظر