آیا بخش های مختلف الیاف در خوراک جمع پذیرند؟ جیره نویسی به منظور رفتار بهینه خوراک خوردن

آیا بخش های مختلف الیاف در خوراک جمع پذیرند؟ جیره نویسی به منظور رفتار بهینه خوراک خوردن

12 دی1397

آیا بخش های مختلف الیاف در خوراک جمع پذیرند؟ جیره نویسی به منظور رفتار بهینه خوراک خوردن گاوها نشخوار کننده هستند، و به منظور مورد استفاده قرار دادن الیاف جهت تولید شیر و گوشت خلق شده اند. الیاف، کل دیواره سلولی است که به وسیله معیار الیاف حاصل از شوینده خنثی ( NDF ) تعیین می گردد و با فعالیت نشخوار و خوراک مصرفی مرتبط است. بخش غیر قابل هضم الیاف، الیاف هضم نشده ( uNDF240 ) نامیده می شود و به روش تخمیر in vitro به مدت 240 ساعت تعیین می گردد. uNDF240 با کارایی فیزیکی و پرشدگی دستگاه گوارش ارتباط دارد. NDF بالقوه قابل هضم ( pdNDF ) بخشی از الیاف است که پتانسیل و فرصت هضم شدن را دارد و با کسر uNDF240 از NDF بدست می آید. این آیتم ها رفتار خوراک خوردن و وعده های خوراکی را تحت تاثیر قرار می دهند؛ بنابراین داشتن درکی از آنها این امکان را فراهم می سازد تا جیره هایی برای تامین نیازهای تغذیه ای فرموله کنیم، و در عین حال با روش های مدیریتی انطباق دهیم. برای درک بهتر روابط بین این معیارهای الیافی ( NDF ، uNDF240 ، و pdNDF )، خوراک مصرفی و رفتارهای مرتبط با وعده های خوراکی (طول هر وعده و تعداد دفعات خوراک خوردن)، 3 مطالعه در انستیتو ماینر انجام شد. جیره های متفاوت با تمرکز بر اندازه ذرات و قابلیت هضم (جدول زیر) مورد ارزیابی قرار گرفت. همبستگی پیرسون بین خوراک مصرفی، رفتار وعده های خوراکی، و بخش های الیاف در گاوهای شیری هلشتاین آیتم خوراک مصرفی، کیلوگرم/روز طول وعده غذایی، دقیقه/روز تعداد وعده های غذایی، وعده/روز NDF ، % از ماده خشک 0.57- 0.23 0.66 pdNDF ، % از ماده خشک 0.09- 0.25- 0.86 uNDF240 ، % از ماده خشک 0.84- 0.66 0.13 خوراک مصرفی بیشترین ارتباط را با uNDF240 داشت که به صورت منفی به هم مرتبط بودند به این معنی که هرچه uNDF240 افزایش یابد مصرف کمتر می شود و بالعکس. اینکه این رابطه قویتر از رابطه NDF و خوراک مصرفی باشد تعجب برانگیز نیست چرا که uNDF240 نمی تواند در شکمبه هضم شود، و فقط می تواند از شکمبه عبور کند. هرچه uNDF240 بیشتری در جیره باشد، بخش بیشتری از شکمبه با الیاف غیرقابل هضم پر می شود که زمان طولانی تری را صرف ترن آور می کند و لذا خوراک مصرفی را محدود می کند. طول وعده غذایی نیز با uNDF240 مرتبط است، بدین معنی که هرچه uNDF240 بیشتر شود طول وعده های غذایی هم طولانی تر می شود. این امر اهمیت زیادی دارد چرا که گاوهایی که محدودیت زمانی دارند (نظیر آنهایی که در سالن های پر تراکم هستند یا مدت زمان زیادی معمولا از آخور دور مانده اند) باید جیره هایی دریافت کنند که uNDF240 کمتری داشته باشد تا امکان وعده های غذایی کوتاه تر را برای آنها میسر سازد. تعداد وعده های غذایی نیز به طور مثبت و محکمی با pdNDF ارتباط دارند، به این مفهوم که با افزایش pdNDF در جیره تعداد وعده های غذایی افزایش می یابد. بنابراین، وقتی گاو به منظور خوردن اولین وعده غذایی سر آخور می آید، شکمش پر خواهد شد، خواهد خوابید و نشخوار خواهد کرد. همین گاو وقتی که بخشی از شکمبه خود را تخلیه کرد مجددا برای وعده بعدی سر آخور می آید. مهمترین آیتمی که این رفتار تحت تاثیر قرار می دهد، pdNDF است که می تواند هضم شود و عبور کند در صورتی که uNDF240 فقط می تواند عبور کند . تنها با فرموله کردن جیره هایی با uNDF240 کمتر و pdNDF بیشتر است که می توانیم طول وعده های غذایی را کاهش و تعداد وعده غذایی را افزایش دهیم که این امکان را برای گاو فراهم می کند تا به سطح مصرف بهینه خود جهت تولید و بازده بهتر نائل شود. همانگونه که دانش ما از چگونگی تاثیر بخش های مختلف الیاف بر خوراک مصرفی و رفتارهای خوراک خوردن بیشتر می شود، این امکان برای ما فراهم می شود که جیره هایی فرموله کنیم که با شرایط مدیریتی ما منطبق تر هستند. به نظر می رسد که uNDF240 شاخص خوبی از سطح مصرف باشد و از اینکه هر وعده غذایی چه مدت طول خواهد کشید. تعداد وعده های غذایی هم به طرز مثبتی بوسیله pdNDF تحت تاثیر قرار می گیرند. برای گاوهایی که محدودیت زمانی دارند، جیره ای با uNDF240 کمتر و pdNDF بیشتر، طول وعده های غذایی را کاهش و تعداد آن را افزایش خواهد داد. این امر می تواند با استفاده از علوفه با کیفیت و انواعی از فرآورده های فرعی محقق شود و این امکان را به ما بدهد تا جیره بهینه ای تنظیم کنیم تا گاو به سطح مصرف بهینه خود نائل شود. نویسنده: دکتر احسان محجوبی

جزئیات
اهمیت حجم صحیح نمونه در الک پنسیلوانیا

اهمیت حجم صحیح نمونه در الک پنسیلوانیا

12 آذر1397

اهمیت حجم صحیح نمونه در الک پنسیلوانیا احتمالا خود شما تا بحال از یک الک پنسیلوانیا ( PSPS ) استفاده کرده اید یا شخصی را دیده اید که ازین الک استفاده کرده باشد؛ ابزاری بسیار مفید که می تواند در سطح فارم برای تعیین توزیع اندازه ذرات مواد خوراکی، TMR یا بقایای TMR به کار برده شود. در این مجال می خواهیم بر اهمیت استفاده از حجم صحیح نمونه در PSPS متمرکز شویم. حجم توصیه شده برای نمونه حدود 1400 میلی لیتر است. بله درسته حجم نمونه به میلی لیتر باید در نظر گرفته شود و در برخی گله ها میبینم که افراد متاسفانه به صورت وزنی خوراک را روی الک میریزند!! مهم این است که مقدار مواد مورد آزمون را بر حسب حجم وارد PSPS کنیم نه بر اساس وزن. دلیل این امر این است که درصد ماده خشک یک ماده خوراکی یا TMR ، آن مقداری که وارد PSPS یا جعبه لرزان می شود را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. برای مثال، 1400 میلی لیتر کاه گندم با ماده خشک 87% وزنی معادل 100 گرم خواهد داشت در حالی که همان حجم ذرت سیلو شده با ماده خشک 32%، وزنی برابر با 450 گرم خواهد داشت. اقلام خوراکی موجود در TMR نیز منجر به حالت مشابهی خواهند شد. برای مثال، در آزمایشی مشخص شد که 1400 میلی لیتر از جیره A وزنی معادل 485 گرم داشت در حالی که همان حجم از جیره B حدود 360 گرم بوده است. دو جیره درصد ماده خشک بسیار مشابهی داشتند و فقط در نسبت علوفه به کنسانتره متفاوت بودند. برای مشخص شدن بیشتر این قضیه 3 نمونه TMR یکسان در حجم های متفاوت (1400، 700 و 2200 میلی لیتر) گرفته شد که نتیجه در جدول منعکس شده است. به تفاوت بین حجم صحیح و حجم های خیلی کوچک یا خیلی زیاد توجه کنید. حجم الک  19 میلی متری الک 8 میلی متری الک 4 میلی متری سینی 1400 میلی لیتر 3.4% 51.8% 10.5% 34.3% 700 میلی لیتر 2.6% 43.6% 16.1% 37.7% 2200 میلی لیتر 7.1% 56.2% 8.4% 28.3% استفاده از حجم کمتر از میزان توصیه شده موجب می شود مقدار کمتری از ذرات خوراک روی 2 الک بالایی باقی بماند و مقادیر بیشتری روی دو الک زیرین جمع شود. وقتی به حجم بیش از حد توصیه شده نگاه میکنیم، نتایج متضادی را مشاهده می کنیم. پس وقتی حجم نامناسبی از خوراک مورد استفاده قرار می گیرد لاجرم ارزیابی ناصحیحی از مواد خوراکی یا TMR می تواند ایجاد شود و این امر می تواند در هنگام اتخاذ تصمیم در فارم اهمیت زیادی داشته باشد. مخلص کلام اینکه از حجم صحیح برای ارزیابی اندازه ذرات استفاده کنید نه از وزن صحیح !!!! نویسنده : دکتر احسان محجوبی

جزئیات
نکاتی در مورد خورانیدن آب به گوساله در زمستان

نکاتی در مورد خورانیدن آب به گوساله در زمستان

7 آذر1397

نکاتی در مورد خورانیدن آب به گوساله در زمستان اینطور ثابت شده است که در اختیار قرار دادن آب به صورت آزاد برای گوساله ها از تولد تا از شیرگیری در مقایسه با عدم ارائه آب، میزان افزایش وزن را تا 33 درصد بهبود می دهد. یکی از متخصصان پرورش گوساله در نیویورک، Sam Leadely ، می گوید بخشی از این بهبود به خاطر افزایش مصرف استارتر بواسطه خوردن آب می باشد. این افزایش مواد مغذی مصرفی به نوبه خود، از شد و ایمنی شکمبه حمایت می کند، که این امکان را فراهم می کند گوساله ها به طور کارآمدتری رشد و با بیماری های مقابله کنند. با مزایایی که خوراندن آب دارد، تا حدی آن را به موضوعی بدیهی تبدیل کرده است. ولی همین امر، در زمستان تا حدی چالش برانگیز می شود و سطل ظرف های آبخوری به سرعت یخ می زنند و تمیز کردن آنها بس طاقت فرسا و سخت خواهد بود. Leadely می گوید در چنین شرایطی هنوز هم خورانیدن آب مهم است. او گفت: « نیاز گوساله به آب در زمستان در مقایسه با ماه های گرم کمتر نمی شود، حتی اگر مقدار کمتری آب بنوشند». به علاوه، در دماهای پایین نیازمند تصحیح درجه حرارت آب هستیم. وقتی دمای محیط کاهش می یابد، گوساله ها باید انرژی لازم برای رشد را به سمت حفظ دمای هسته مرکزی بدن منحرف کنند. در مورد گوساله های تازه متولد شده، آستانه تحمل دمایی محیط در آنها حدود 15.6 درجه سانتی گراد است؛ برای گوساله های یک ماهه حدود 4.5 درجه سانتی گراد است. شما که نمیخواهید این حد مرزی را با خورانیدن آب سرد بالاتر ببرید تا بدن مجبور باشد آن آب را هم گرم کند. پس خورانیدن آب با دمایی نزیدک به دمای بدن آنها (38.8 درجه) منطقی به نظر می رسد. Leadely دو راهکار ارائه آب به گوساله در زمستان را که در مزارع به صورت عملی در حال اجراست به اشتراک گذاشته است. به میزان پیش بینی شده مصرف آب در اختیار گوساله قرار دهید – این راهکار تضمین می کند که میزان آب باقی مانده در سطل به قدری نباشد که یخ بزند. Leadely ابراز کرد که سطح آب مصرفی رابطه بسیار مستقیمی با سطح استارتر مصرفی دارد، بنابراین گوساله های جوانتر نیازمند آب کمتری هستند. «با اندکی آزمون و خطا، می توانید با دقت بالایی بگویید هر گوساله بر اساس سن چقدر آب نیاز دارد»، Leadely بیان داشت. روش «خورانیدن و روبرداری کردن» را به صورت روزمره انجام دهید – در این روش شما آب را در بازه زمانی محدودی در اختیار گوساله ها قرار می دهید که به سرعت به آن خو میگیرند. Leadely گفت: «در برخی فارم ها، آنها آب و خوراک را با هم می دهند، و سپس بر میگردند و باقی مانده آب را جمع می کنند». «در برخی دیگر پیش از ظهر آب میدهند، مسئول مربوطه به ناهار رفته، و سپس بر می گردد و باقی مانده آب را جمع می کند.». او ابراز داشت هر روشی را که در پیش گرفتیم باید به آن متکی و پایبند بوده و سر وقت انجام دهیم. با اجرای مستمر این برنامه، گوساله یاد میگیرد به محض ارائه آب آن را بنوشد و هر مقدار که می خواهد پیش از برداشتن آب مصرف کند. به علاوه، از ریختن آب به داخل ظرفی بزگتر و دور از گوساله اطمینان حاصل کنید تا از ایجاد یخ های خطرناک در نزدیک گوساله اجتناب شود.» مزیت جنبی هر کدام از روش ها این است که آب تازه به صورت روزانه در دسترس است.

جزئیات
سن در اولین زایش بایستی به شاخص شایستگی خالص افزوده شود

سن در اولین زایش بایستی به شاخص شایستگی خالص افزوده شود

19 آبان1397

سن در اولین زایش بایستی به شاخص شایستگی خالص افزوده شود انتظار می رود که صفت سن در اولین زایش ( Age at first calving; AFC ) به شاخص شایستگی خالص ( Net Merit index ) در سال 2019 افزوده شود. هر یک روز زایمان زودتر می تواند چیزی حدود 2.5 دلار صرفه جویی مالی برای دامداران داشته باشد، و تحقیقات وزارت کشاورزی امریکا نشان می دهد که تفاوت ژنتیکی حدود 10± روزه در مورد این صفت وجود دارد. این صفت (یعنی سن در اولین زایش) به شاخص شایستگی خالص اضافه خواهد شد و حدود 3% از این شاخص را در بر خواهد گرفت. جزئیات نهایی این عمل هنوز نیازمند کار و تحقیق بیشتر است. هنگامی که این صفت اضافه شود، دیگر تاکید بر نرخ آبستنی تلیسه ها کمتر خواهد شد چراکه خود آن با سن در اولین زایش مرتبط است. روابط ژنتیکی مطلوبی بین AFC پایین­تر و شایستگی خالص در طول عمر، نرخ آبستنی تلیسه ها، نرخ آبستنی گاوها، و نیز نرخ آبستنی دختران در گاوهای هلشتاین و جرسی یافت شده است. همچنین، روابط ژنتیکی مطلوبی بین شایستگی خالص و نرخ آبستنی در نژاد براون سوئیس کشف شده است. نتایج نشان می دهد که برای حداکثر کردن تولید شیر در طول زندگی و کاهش اثرات AFC بر مرده زایی، آن AFC که موجب تولید حداکثری شیر در هلشتاین و براون سوئیس می گردد 21 تا 22 ماه ا ست و در جرسی حدود 20 تا 21 ماه می باشد. با این حال، اثر منفی AFC بر مرده زایی از مزایای زایمان در سنین خیلی پایین تر می کاهد. شورای اصلاح نژاد گاو شیری می گوید که انجمن های بهبود گله شیری گزارش های معتبری در مورد AFC دارند که به سال 1960 و حدود 15 میلیون رکورد ثبت شده بر می گردد. وراثت پذیری AFC تنها حدود 2.7 درصد برآورد شده است، ولی قابلیت اطمنیان آن 66% می باشد. نویسنده: دکتر احسان محجوبی

جزئیات
داستان دو فیبر

داستان دو فیبر

12 آبان1397

داستان دو فیبر دکتر گرنت از موسسه ماینر می گوید که ما اخیراً بر روی رابطه بین NDF موثر فیزیکی ( peNDF ) و هضم نشده ( uNDF ) تمرکز کرده بودیم. رابطه متقابل بالقوه بین peNDF و uNDF اندازه گیری شده طی 240 ساعت تخمیر ( uNDF240 )، موضوع داغی در بین متخصصان تغذیه است و منجر به چندین سوال تغذیه ایی عملی مهم شده است: اثر peNDF و uNDF240 در جیره های تغذیه شده به گاوهای شیری چیست؟ آیا غلظت های بهینه برای peNDF وقتی که uNDF240 در جیره فرق دارد، وجود دارد؟ آیا ما می توانیم کمبود peNDF را با اضافه کردن uNDF240 در جیره جبران کنیم؟ اگر uNDF240 علوفه بالاتر از حد مطلوب باشد، آیا ما می توانیم حداقل تا حدی با خردکردن بیشتر (ریزتر کردن) علوفه آن را جبران کنیم؟ برخی حتی می خواهند بدانند که واقعاً اندازه ذرات چقدر مهم است همان طور که ما درک بهتری از بخش­های هضم فیبر (یعنی سریع، آهسته و uNDF240 ) و سرعت هضم شان داریم. این سوالی است که ما می توانیم در مقاله دیگری پاسخ دهیم، اما پاسخ کوتاه این است – بله- اندازه ذرات مهم است، اگرچه ممکن است به دلایلی باشد که ما همیشه درک نمی کنیم، نظیر اثرش بر روی زمان خوردن حتی بیشتر از نشخوار کردن. اخیرا ما مطالعه ایی را با یک شرکت تعاونی کشاورزی بزرگ ژاپنی که سال ها با آن ها همکاری داشتیم را به پایان رساندیم- که اثر تغذیه پایین تر (9/8 درصد ماده خشک جیره) و بالاتر (5/11 درصد ماده خشک جیره) uNDF240 در جیره های با peNDF پایین یا بالا را بررسی کردیم. جیره ها تقریبا شامل35% سیلوی ذرت، 6/1 % کاه گندم خرد شده، و علف خشک تیموتی خرد شده با فاکتور موثر فیزیکی ( pef ) پایین تر (بخش ذرات بزرگتر یا مساوی18/1 میلی متر، 24/0) یا pef بالاتر (58/0) بودند. ما از آسیاب چکشی برای خردن کردن علف خشک جهت رسیدن به دو اندازه ذرات استفاده کردیم. جیره های با uNDF240 پایین تر حدوداً شامل 47 درصد علوفه و جیره های با uNDF240 بالاتر حدوداً شامل 60 درصد علوفه بر اساس ماده خشک بودند. هر دو جیره که یا شامل uNDF240 و یا peNDF بیش از حد و کم تر از حد بودند (یعنی uNDF240 و peNDF پایین در مقابل uNDF240 و peNDF بالا) به طور مداوم و قابل پیش بینی برای DMI ، تولید شیر و ترکیب، و رفتار جویدن اختلاف داشتند. جالب این که، دو جیره متوسط که شامل یا uNDF240 پایین و peNDF بالا و یا uNDF240 بالا و peNDF پایین بودند منجر به DMI ، شیر تصحیح شده بر اساس انرژی، و pH شکمبه و غلظت های VFA مشابهی شدند. uNDF240 موثر فیزیکی ( pef x uNDF240 ) محاسبه شده نهایتاً برای هر دو جیره­ی متوسط یکسان بود (9/5 درصد ماده خشک جیره). هدف ما این نیست که یک اصطلاح مخفف تغذیه ایی دیگر را ابداع کنیم، بلکه تمرکز ما بر روی یک مفهوم بسیار مفید است. ما توانستیم تا پاسخ مشابهی از سوی گاو وقتی که uNDF240 پایین تری در جیره درشت تر خورد شده یا uNDF240 بالاتری در جیره ریزتر خرد شده داشتیم را دریافت کنیم. اگر پژوهش آینده این را تایید کند، سپس پیشنهاد خواهیم کرد که وقتی قابلیت هضم جیره پایین تر از حد مطلوب است (به برشی فکر کنید که از شما به دلیل آب و هوا دور بشود)، پس علوفه ریزتر خرد شده، مصرف خوراک و پاسخ شیردهی را افزایش خواهد داد. همان طور که چارلز دیکنز در رومان داستان کلاسیک دو شهر نوشته است " این بهترین زمان است، در عین حال بدترین زمان است....." در مورد این دو معیار فیبر، به نظر می رسد وقتی که ما بتوانیم هر دوی uNDF240 و peNDF را در زمان فرموله کردن جیره ها با هم ترکیب کنیم، می توانیم بهترین زمان را داشته باشیم. تهیه کننده:دکتر مهدی حسین یزدی

جزئیات
سیستم امتیازدهی بیماری های تنفسی گاوی برای گوساله های پیش از شیرگیری

سیستم امتیازدهی بیماری های تنفسی گاوی برای گوساله های پیش از شیرگیری

30 مهر1397

سیستم امتیازدهی بیماری های تنفسی گاوی برای گوساله های پیش از شیرگیری زمستان در راه است و بیماری های تنفسی هم یکی از دلایل ضعف و بیماری گوساله ها در این فصل می باشد. بیماری تنفسی عامل مرگ و میر بیش از 22.5% تلیسه ها پیش از شیرگیری و نیز 46.5% پس از شیرگیری است. بیماری های تنفسی ممکن است موجب آسیب جبران ناپذیر ریه ها شده و اثرات بلند مدتی داشته باشند به نحوی که سلامت و سودآوری دام را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین تشخیص اولیه و زودهنگام این بیماری که علت های مختلفی از جمله بیماری های ویروسی و باکتریایی و شرایطی محیط و مدیریتی را در بـرمی­گـیرد، می تواند به افت خسارت ناشی از این بیماری کمک کند. به همین خاطر محققین دانشگاه کالیفرنیا درصدد برآمدند سیستم امتیازدهی ساده ای را ابداع کنند (در مقایسه با سیستم 5 امتیازی دانشگاه ویسکانسین که در بسیاری از مقالات وجود دارد) که بتواند به دامداران در تشخیص اولیه بیماری کمک کند. این سیستم 6 علامت بالینی را درنظر می گیرد. یک امتیاز خاص برای هر علامت در نظر گرفته می شود. مجموع امتیاز 5 یا بیشتر، یک گوساله را به عنوان گوساله دارای BRD تـلقی می کند. سرفه = 2 امتیاز ترشحات چشمی = 2 امتیاز تب (بالای 39.2 درجه سانتی گراد) = 2 امتیاز تنفس غیرعادی = 2 امتیاز ترشحات مربوط به بینی = 4 امتیاز گوش افتاده یا گردن کج = 5 امتیاز یکی از مزایای این روش این است که نیاز به اندازه گیری دمای بدن ندارد. تنها وقتی باید دمای بدن را اندازه گرفت که مجموع امتیازهای ظاهری 4 باشد. علامت بالینی امتیاز طبیعی گروه علمی-تحقیقاتی آتی گاش (آتی گاش برای آتیه دام) Ati Gash for the Future of Livestock تلفن:                                                                 09123304208 - 09125526370  -  66914598  021 لینک تلگرام: https://telegram.me/joinchat/B1IMpEAkZCEWnOF8kQnhbw www.atigashgroup.com امتیاز غیر طبیعی (با هر شدتی) ترشحات چشمی ترشحات مربوط به بینی گوش افتاده یا گردن کج سرفه صفر       بدون سرفه 2                                                     سرفه های بی اختیار نحوه تنفس صفر           طبیعی 2                                                     تنفس سریع یا تنفس با سختی دما صفر        کمتر از C ° 39.2 2                                                    دمای بیش C ° 39.2 تهیه و تنظیم: دکتر احسان محجوبی، دکتر مهدی حسین یزدی مجموع امتیازات علائم بالینی را محاسبه کنید، اگر مجموع امتیازات بزرگتر یا مساوی 5 بود، احتمالاً گوساله درگیر بیماری تنفسی گاوی است

جزئیات
4 تصور غلط د رمورد تلیسه های انتظار زایش

4 تصور غلط د رمورد تلیسه های انتظار زایش

18 مهر1397

4 تصور غلط د رمورد تلیسه های انتظار زایش از قدیم 4 نکته در مورد تلیسه های انتظار زایش به ما گفته شده است که به اعتقاد دکتر Hoffman که در زمینه پرورش تلیسه صاحب نظر هستند اخیرا مورد چالش قرار گرفته است و آن موارد عبارتند از: دوره انتظار زایش ایده آل 21 روز است، ذرت سیلویی زیاد موجب چاق شدن تلیسه می شود، نمک زیادی در جیره موجب ادم پستان می گردد، و هرچه سن اولین زایش کمتر باشد بهتر است. 1- دوره انتظار زایمان 21 روز ایده آل است طبق عقیده دکتر هافمن این زمان برای تلیسه ممکن است کافی نباشد. به عقیده او، عوامل زیادی در امر زایمان نقش دارند که می توانند طول آبستنی را در تلیسه ها کوتاهتر کنند؛ بنابراین، اغلب تلیسه ها زایمانی زودتر از مورد انتظار دارند. ژنتیک، جنس گوساله و فصلی بودن از عوامل موثرند. از لحاظ ژنتیکی، نشان داده شده است که طول آبستنی در مورد بسیاری از اسپرم های امروزی که به گوساله های ماده منجر می شوند به اندازه 3 روز کوتاهتر هستند. گاوهایی که اسپرم سکس دریافت می کنند، حدود 1.7 روز آبستنی کوتاهتری دارند و تنش حرارتی می تواند 3.5 روز زایمان را جلوتر بیندازد. وقتی تلیسه ها زودتر از موعد زایمان می کنند، به معنی این است که به اندازه کافی برای زایمان آماده نشده است. به عبارت دیگر، به جای 21 روز حدود 11 روز در بهاربند انتظار می ماند، به ویژه وقتی اسپرم سکس دریافت کرده باشد. وقتی جابجایی در یک گله زیاد است، تصحیحات زمانی برای تلیسه ها ضروری است. هافمن اذعان داشت، وقتی تلیسه ها را جابجا می کنید، 3 تا 5 روز طول میکشد تا تلیسه بفهمد کجا باید خوراک و آب بخورد، کجا استراحت کند، و حدود یک هفته طول می کشد تا رتبه خود در بهاربند را پیدا کند. این تغییرات موجب ایجاد تنش در سطح سلولی می شود که از آن به تنش اکسیداتیو یاد می شود. به عقیده هافمن « اگر 21 روز به معنی 21 روز نباشد، شاید تلیسه ها به 28 روز نیاز داشته باشند ». 2- ادم پستان به وسیله نمک جیره ایجاد می شود اغلب اینطور بیان می شود که ادم پستان در تلیسه های انتظار زایمان به دلیل نمک است. به عقیده هافمن و با بررسی منابع منتشر شده در مورد این موضوع، این امر صحت ندارد. آزمایشات در این مورد محدود و با تعداد ناکافی دام انجام شده است. خب اگر نمک اضافی در جیره دلیل ادم پستانی نیست پس دلیل آن چیست؟ هافمن: «واقعیت این است که ما حقیقتاً مکانیسم پشت آن را نمی دانیم!». به عقیده هافمن، تنش اکسیداتیو می تواند یکی از مقصران این پدیده باشد و نتایج دانشگاه Tennessee هم آن را تایید کرده است. هافمن گفت: «وقتی سطوح آنتی اکسیدانت های پلاسما بالا باشد، وقوع ادم پستانی تا 5 برابر کمتر می شود». پاسخ التهابی ایجاد شده به وسیله تنش زاهایی نظیر حمله بیماری، واکسیناسیون، ازدحام و تراکم، آبستنی و جیره می تواند منجر به تجمع مایعات شود. 3- ذرت سیلو شده زیادی می تواند منجر به چاق شدن تلیسه شود هافمن عقیده دارد خوراندن ذرت سیلویی زیادی نمی تواند تنها دلیل داشتن تلیسه های چاق باشد. او اعتقاد دارد، مشکل ممکن است بخاطر NDF مصرفی ناکافی باشد که مصرف را تنظیم می کند. «نبود علوفه ای با NDF بالا در مزرعه برای کاهش مصرف خوراک یکی از دلایل اصلی چاق شدن تلیسه هاست». تلیسه ها نوعا 1 درصد وزن بدن NFD میخورند. مطابق با نظر هافمن، تلیسه های پای کل و تلقیح شده نیازمند جیره هایی با 45 درصد NDF هستند. «بیش از هر چیزی دیگری، NDF موجب تنظیم خوراک مصرفی و کاهش هزینه های خوراک می شود». وقتی در مورد پرورش تلیسه های جایگزین حرف می زنیم، NDF ماهیتی بسیار ارزشمند است. 4- زایمان در سنین پایین تر سودآوری را افزایش می دهد زایمان زودتر در تلیسه ها تضمین کننده بازگشت شیر بیشتر نیست. به عقیده هافمن، تلیسه هایی که زودتر وارد گله می شوند لزوما زمان بیشتری در گله سپری نمی کنند. «اگر تلیسه های شما 4 ماه زودتر زایمان کنند، آنها 4 ماه زودتر گله را ترک می کنند». «زایمان زودهنگام ضرورتی ندارد». او معتقد است «کنترل سن در اولین زایمان ضروری است. این نکته ای است که برنامه های تلیسه انتظار زایش را سخت می کند.» او به کاهش هر چه بیشتر تنوع در سنی که در آن تلیسه های یک گله زایمان می کنند تاکید دارد. او تاکید کرد که در 12 ماهگی با غربالگری دام های با توان ژنتیکی پایین، وزن بدن های کم و پیشینه ای از مشکلات سلامتی شروع کنیم و آنها را حذف کنیم.

جزئیات
آیا برنامه نوردهی بلند مدت روزانه را برای فارم خود مد نظر قرار داده اید؟

آیا برنامه نوردهی بلند مدت روزانه را برای فارم خود مد نظر قرار داده اید؟

7 مهر1397

آیا برنامه نوردهی بلند مدت روزانه را برای فارم خود مد نظر قرار داده اید؟ این مقاله توسط یکی از دامداران نوشته شده است. او زمانی متولد شد که در گله 65 تا 70 راس گاو دوشا وجود داشت که دوبار در روز دوشیده می شدند و در یک سالن فری استال 100 تایی قرار داشتند. این سالن قدیمی به نحوی طراحی شده بود که اجازه ورود نور کمی به سالن می داد و به همین خاطر در اکثر اوقات روز باید چراغ ها روشن می بودند. وقتی کارهای معمول صبح به اتمام می رسید چراغ را خاموش می کردیم تا شیردوشی شب و به یاد این سخن پدر که «روشن بودن چراغ ها کاری عبس است» چراغ ها معمولا خاموش بودند. دعا می کردیم مجبور نباشیم پس از شیردوشی شب چراغ ها را روشن بگذاریم – کاری که به جای اینکه پول ساز باشد، هدر دهنده پول بود. سالیان سال بود که نوردهی به عنوان یک خرج و هزینه اضافی در نظر گرفته می شد؛ یک ضرورت در زمان هایی خاص و نه چیزی بیشتر!!! از آن زمان تا بحال خیلی چیزها فرق کرده است و حالا می دانیم که نوردهی ابزاری بسیار مهم است برای تضمین اینکه گله خوب کار کند و تانک شیر همیشه پر باشد. دانش پشت این موضوع بسیار ساده است. همه پستانداران از دوره های شب و روز برای تنظیم اینکه بدنشان چطور کار کند بهره میبرند. برای انسان ها، شش تا هشت ساعت خواب در شب نیاز است تا کارایی ما در هر روز حفظ شود. این ریتم های سِرکِیدیَن در گاو نیز وجود دارد و بسیار مهم است. پژوهش های مختلفی توسط گروه های تحقیقاتی متفاوت انجام شده است که همه آنها به نتیجه یکسانی رسیده اند: فراهم کردن حداقل 200 لوکس روشنایی به مدت 16 تا 18 ساعت در روز که با 6 تا 8 ساعت تاریکی همراه است، منجر به افزایش 8 درصدی در تولید شیر می گردد. این مهم از طریق افزایش فعالیت روزانه، افزایش آب و ماده خشک مصرفی، بهبود نرخ آبستنی و آسایش بیشتر در هر روز به دست می آید. خورشید نیز نقشی حیاتی در این امر ایفا می کند. ساختمان های جدید و مدرن که به نظر می رسد دارند محبوبیت بیشتری پیدا می کنند طوری طراحی می شوند که امکان ورود نور خورشید را برای روشن کردن سالن در هر روز فراهم می کنند. سالن هایی با دیواره های کناری 4.3 متری مجهز به پرده، و پانل های تهویه به راحتی اجازه ورود نور طبیعی را می دهند. همه ما میدانیم که خورشید هر روز طلوع و غروب می کند؛ اما، این چرخه در طول سال تغییر می کند. برای حداکثر کردن تولید گله، حقه ای که باید بکار ببندیم این است که سیستم روشنایی فارم را به طرز مناسبی با این تغییرات هماهنگ کنیم تا دام ها در هر ساعت معینی از روز به میزان یکسانی از نور و روشنایی در نظر گرفته شده در طول سال بهره مند شوند. روش های مختلفی برای رسیدن به این هدف وجود دارد؛ خاموش و روشن کردن فیزیکی لامپ ها یکی از آنهاست. ولی در عصری که تکنولوژی و اتوماسیون نقش مهمی در زندگی ما ایفا می کند، آیتم های دیگری را نیز می توان مد نظر قرار داد. برای مثال، استفاده از یک سیستم مجهز به تایمر برای طول روز که همراه با فتوسل های نصب شده در خارج سالن وقتی نور زیاد است لامپ ها را خاموش کند و بالعکس. شکل بالا سیستم بسیار پیشرفته ای را نشان می دهد که با توجه به شدت نور آفتاب برای تامین حداقل 200 لوکس در تمامی 16-18 ساعت روشنایی شدت نور داخل سالن را تضمین می کند. عوامل دیگری نیز هستند که فزون بر طلوع و غروب خورشید، می تواند نقش بازی کند. عبور یک ابر یا یک طوفان می تواند موجب روشن تر شدن بخش اعظم لامپ ها برای حفظ نور گردد. این روشن شدن می تواند بر اساس نوع سیستم تدریجی یا دفعتا صورت گیرد تا شبیه سازی بهتری از طلوع و غروب آفتاب باشد. وقتی تصمیم به اجرای برنامه نوردهی بلندمدت گرفتید، مطمئن باشید که از شکل کارآمد ابزار روشنایی استفاده می کنید. لامپ های LED در حال حاضر به عنوان سنگ محک هستند چرا که در مقایسه با لامپ هایی که زمانی محبوب بودند کارایی بیشتری دارند. در بسیاری موارد، لامپ های LED را می توان با قیمتی حتی کمتر از دیگر لامپ ها خریداری کنید. این لامپ ها 80 درصد کارایی بیشتری دارند، بنابراین حتی اگر در ابتدا شما هزینه بیشتری پرداخت کنید در نهایت سود بیشتری خواهید برد. در زیر مواردی بیان می شود که قبل از خرید باید به آنها توجه کنید: اطمینان حاصل کنید که کمترین وات مورد نیاز برای سطح مورد نیاز روشنایی خود را خریداری کنید. کارخانه یا سازنده ای را انتخاب کنید که برای ایجاد برنامه نوردهی پیش از شروع پروژه تمایل داشته باشد، که به شما نشان دهد دقیقا چه چیزی نیاز دارید و قبل از ایجاد آن دقیقا چقدر هزینه بردار خواهد بود. در انتها، اطمینان حاصل کنید که لامپ یا برندی انتخاب کنید که به طور موفقیت آمیزی در محیط های دامداری و کشاورزی مورد آزمون قرار گرفته باشد. LED ها اغلب طوری طراحی شده اند تا در جاهایی که به دفعات استفاده می شوند بهترین عملکرد را داشته باشند، بنابراین این لامپ ها همیشه مناسب شرایط سخت کشاورزی استفاده می شوند. همانطور که به زمستان نزدیک می شویم و روزها کوتاهتر می شوند، وقت صرف کنید تا برنامه نوردهی سالن خود را بررسی کنید و جدول زمانی خود را ایجاد کنید. با کوتاه شدن روزها باید بر نوردهی مصنوعی بیشتر تکیه کنید تا سطوح تولید شیر را نگه دارید و از افت تولید جلوگیری کنید. در نهایت او عقیده داشت که اگر در کل کشور بگردید دامداری های زیادی را پیدا خواهید کرد که طرز تفکر پدر او را دارند مبنی بر این که سرمایه گذاری در این زمینه فقط هدر دادن منابع مالی است. به این نکته توجه کنید و روی برنامه نوردهی سرمایه گذاری کنید. نویسنده :دکتر احسان محجوبی

جزئیات