آیا بخش های مختلف الیاف در خوراک جمع پذیرند؟ جیره نویسی به منظور رفتار بهینه خوراک خوردن

آیا بخش های مختلف الیاف در خوراک جمع پذیرند؟ جیره نویسی به منظور رفتار بهینه خوراک خوردن

12 دی1397

آیا بخش های مختلف الیاف در خوراک جمع پذیرند؟ جیره نویسی به منظور رفتار بهینه خوراک خوردن گاوها نشخوار کننده هستند، و به منظور مورد استفاده قرار دادن الیاف جهت تولید شیر و گوشت خلق شده اند. الیاف، کل دیواره سلولی است که به وسیله معیار الیاف حاصل از شوینده خنثی ( NDF ) تعیین می گردد و با فعالیت نشخوار و خوراک مصرفی مرتبط است. بخش غیر قابل هضم الیاف، الیاف هضم نشده ( uNDF240 ) نامیده می شود و به روش تخمیر in vitro به مدت 240 ساعت تعیین می گردد. uNDF240 با کارایی فیزیکی و پرشدگی دستگاه گوارش ارتباط دارد. NDF بالقوه قابل هضم ( pdNDF ) بخشی از الیاف است که پتانسیل و فرصت هضم شدن را دارد و با کسر uNDF240 از NDF بدست می آید. این آیتم ها رفتار خوراک خوردن و وعده های خوراکی را تحت تاثیر قرار می دهند؛ بنابراین داشتن درکی از آنها این امکان را فراهم می سازد تا جیره هایی برای تامین نیازهای تغذیه ای فرموله کنیم، و در عین حال با روش های مدیریتی انطباق دهیم. برای درک بهتر روابط بین این معیارهای الیافی ( NDF ، uNDF240 ، و pdNDF )، خوراک مصرفی و رفتارهای مرتبط با وعده های خوراکی (طول هر وعده و تعداد دفعات خوراک خوردن)، 3 مطالعه در انستیتو ماینر انجام شد. جیره های متفاوت با تمرکز بر اندازه ذرات و قابلیت هضم (جدول زیر) مورد ارزیابی قرار گرفت. همبستگی پیرسون بین خوراک مصرفی، رفتار وعده های خوراکی، و بخش های الیاف در گاوهای شیری هلشتاین آیتم خوراک مصرفی، کیلوگرم/روز طول وعده غذایی، دقیقه/روز تعداد وعده های غذایی، وعده/روز NDF ، % از ماده خشک 0.57- 0.23 0.66 pdNDF ، % از ماده خشک 0.09- 0.25- 0.86 uNDF240 ، % از ماده خشک 0.84- 0.66 0.13 خوراک مصرفی بیشترین ارتباط را با uNDF240 داشت که به صورت منفی به هم مرتبط بودند به این معنی که هرچه uNDF240 افزایش یابد مصرف کمتر می شود و بالعکس. اینکه این رابطه قویتر از رابطه NDF و خوراک مصرفی باشد تعجب برانگیز نیست چرا که uNDF240 نمی تواند در شکمبه هضم شود، و فقط می تواند از شکمبه عبور کند. هرچه uNDF240 بیشتری در جیره باشد، بخش بیشتری از شکمبه با الیاف غیرقابل هضم پر می شود که زمان طولانی تری را صرف ترن آور می کند و لذا خوراک مصرفی را محدود می کند. طول وعده غذایی نیز با uNDF240 مرتبط است، بدین معنی که هرچه uNDF240 بیشتر شود طول وعده های غذایی هم طولانی تر می شود. این امر اهمیت زیادی دارد چرا که گاوهایی که محدودیت زمانی دارند (نظیر آنهایی که در سالن های پر تراکم هستند یا مدت زمان زیادی معمولا از آخور دور مانده اند) باید جیره هایی دریافت کنند که uNDF240 کمتری داشته باشد تا امکان وعده های غذایی کوتاه تر را برای آنها میسر سازد. تعداد وعده های غذایی نیز به طور مثبت و محکمی با pdNDF ارتباط دارند، به این مفهوم که با افزایش pdNDF در جیره تعداد وعده های غذایی افزایش می یابد. بنابراین، وقتی گاو به منظور خوردن اولین وعده غذایی سر آخور می آید، شکمش پر خواهد شد، خواهد خوابید و نشخوار خواهد کرد. همین گاو وقتی که بخشی از شکمبه خود را تخلیه کرد مجددا برای وعده بعدی سر آخور می آید. مهمترین آیتمی که این رفتار تحت تاثیر قرار می دهد، pdNDF است که می تواند هضم شود و عبور کند در صورتی که uNDF240 فقط می تواند عبور کند . تنها با فرموله کردن جیره هایی با uNDF240 کمتر و pdNDF بیشتر است که می توانیم طول وعده های غذایی را کاهش و تعداد وعده غذایی را افزایش دهیم که این امکان را برای گاو فراهم می کند تا به سطح مصرف بهینه خود جهت تولید و بازده بهتر نائل شود. همانگونه که دانش ما از چگونگی تاثیر بخش های مختلف الیاف بر خوراک مصرفی و رفتارهای خوراک خوردن بیشتر می شود، این امکان برای ما فراهم می شود که جیره هایی فرموله کنیم که با شرایط مدیریتی ما منطبق تر هستند. به نظر می رسد که uNDF240 شاخص خوبی از سطح مصرف باشد و از اینکه هر وعده غذایی چه مدت طول خواهد کشید. تعداد وعده های غذایی هم به طرز مثبتی بوسیله pdNDF تحت تاثیر قرار می گیرند. برای گاوهایی که محدودیت زمانی دارند، جیره ای با uNDF240 کمتر و pdNDF بیشتر، طول وعده های غذایی را کاهش و تعداد آن را افزایش خواهد داد. این امر می تواند با استفاده از علوفه با کیفیت و انواعی از فرآورده های فرعی محقق شود و این امکان را به ما بدهد تا جیره بهینه ای تنظیم کنیم تا گاو به سطح مصرف بهینه خود نائل شود. نویسنده: دکتر احسان محجوبی

جزئیات
اهمیت حجم صحیح نمونه در الک پنسیلوانیا

اهمیت حجم صحیح نمونه در الک پنسیلوانیا

12 آذر1397

اهمیت حجم صحیح نمونه در الک پنسیلوانیا احتمالا خود شما تا بحال از یک الک پنسیلوانیا ( PSPS ) استفاده کرده اید یا شخصی را دیده اید که ازین الک استفاده کرده باشد؛ ابزاری بسیار مفید که می تواند در سطح فارم برای تعیین توزیع اندازه ذرات مواد خوراکی، TMR یا بقایای TMR به کار برده شود. در این مجال می خواهیم بر اهمیت استفاده از حجم صحیح نمونه در PSPS متمرکز شویم. حجم توصیه شده برای نمونه حدود 1400 میلی لیتر است. بله درسته حجم نمونه به میلی لیتر باید در نظر گرفته شود و در برخی گله ها میبینم که افراد متاسفانه به صورت وزنی خوراک را روی الک میریزند!! مهم این است که مقدار مواد مورد آزمون را بر حسب حجم وارد PSPS کنیم نه بر اساس وزن. دلیل این امر این است که درصد ماده خشک یک ماده خوراکی یا TMR ، آن مقداری که وارد PSPS یا جعبه لرزان می شود را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. برای مثال، 1400 میلی لیتر کاه گندم با ماده خشک 87% وزنی معادل 100 گرم خواهد داشت در حالی که همان حجم ذرت سیلو شده با ماده خشک 32%، وزنی برابر با 450 گرم خواهد داشت. اقلام خوراکی موجود در TMR نیز منجر به حالت مشابهی خواهند شد. برای مثال، در آزمایشی مشخص شد که 1400 میلی لیتر از جیره A وزنی معادل 485 گرم داشت در حالی که همان حجم از جیره B حدود 360 گرم بوده است. دو جیره درصد ماده خشک بسیار مشابهی داشتند و فقط در نسبت علوفه به کنسانتره متفاوت بودند. برای مشخص شدن بیشتر این قضیه 3 نمونه TMR یکسان در حجم های متفاوت (1400، 700 و 2200 میلی لیتر) گرفته شد که نتیجه در جدول منعکس شده است. به تفاوت بین حجم صحیح و حجم های خیلی کوچک یا خیلی زیاد توجه کنید. حجم الک  19 میلی متری الک 8 میلی متری الک 4 میلی متری سینی 1400 میلی لیتر 3.4% 51.8% 10.5% 34.3% 700 میلی لیتر 2.6% 43.6% 16.1% 37.7% 2200 میلی لیتر 7.1% 56.2% 8.4% 28.3% استفاده از حجم کمتر از میزان توصیه شده موجب می شود مقدار کمتری از ذرات خوراک روی 2 الک بالایی باقی بماند و مقادیر بیشتری روی دو الک زیرین جمع شود. وقتی به حجم بیش از حد توصیه شده نگاه میکنیم، نتایج متضادی را مشاهده می کنیم. پس وقتی حجم نامناسبی از خوراک مورد استفاده قرار می گیرد لاجرم ارزیابی ناصحیحی از مواد خوراکی یا TMR می تواند ایجاد شود و این امر می تواند در هنگام اتخاذ تصمیم در فارم اهمیت زیادی داشته باشد. مخلص کلام اینکه از حجم صحیح برای ارزیابی اندازه ذرات استفاده کنید نه از وزن صحیح !!!! نویسنده : دکتر احسان محجوبی

جزئیات
نکاتی در مورد خورانیدن آب به گوساله در زمستان

نکاتی در مورد خورانیدن آب به گوساله در زمستان

7 آذر1397

نکاتی در مورد خورانیدن آب به گوساله در زمستان اینطور ثابت شده است که در اختیار قرار دادن آب به صورت آزاد برای گوساله ها از تولد تا از شیرگیری در مقایسه با عدم ارائه آب، میزان افزایش وزن را تا 33 درصد بهبود می دهد. یکی از متخصصان پرورش گوساله در نیویورک، Sam Leadely ، می گوید بخشی از این بهبود به خاطر افزایش مصرف استارتر بواسطه خوردن آب می باشد. این افزایش مواد مغذی مصرفی به نوبه خود، از شد و ایمنی شکمبه حمایت می کند، که این امکان را فراهم می کند گوساله ها به طور کارآمدتری رشد و با بیماری های مقابله کنند. با مزایایی که خوراندن آب دارد، تا حدی آن را به موضوعی بدیهی تبدیل کرده است. ولی همین امر، در زمستان تا حدی چالش برانگیز می شود و سطل ظرف های آبخوری به سرعت یخ می زنند و تمیز کردن آنها بس طاقت فرسا و سخت خواهد بود. Leadely می گوید در چنین شرایطی هنوز هم خورانیدن آب مهم است. او گفت: « نیاز گوساله به آب در زمستان در مقایسه با ماه های گرم کمتر نمی شود، حتی اگر مقدار کمتری آب بنوشند». به علاوه، در دماهای پایین نیازمند تصحیح درجه حرارت آب هستیم. وقتی دمای محیط کاهش می یابد، گوساله ها باید انرژی لازم برای رشد را به سمت حفظ دمای هسته مرکزی بدن منحرف کنند. در مورد گوساله های تازه متولد شده، آستانه تحمل دمایی محیط در آنها حدود 15.6 درجه سانتی گراد است؛ برای گوساله های یک ماهه حدود 4.5 درجه سانتی گراد است. شما که نمیخواهید این حد مرزی را با خورانیدن آب سرد بالاتر ببرید تا بدن مجبور باشد آن آب را هم گرم کند. پس خورانیدن آب با دمایی نزیدک به دمای بدن آنها (38.8 درجه) منطقی به نظر می رسد. Leadely دو راهکار ارائه آب به گوساله در زمستان را که در مزارع به صورت عملی در حال اجراست به اشتراک گذاشته است. به میزان پیش بینی شده مصرف آب در اختیار گوساله قرار دهید – این راهکار تضمین می کند که میزان آب باقی مانده در سطل به قدری نباشد که یخ بزند. Leadely ابراز کرد که سطح آب مصرفی رابطه بسیار مستقیمی با سطح استارتر مصرفی دارد، بنابراین گوساله های جوانتر نیازمند آب کمتری هستند. «با اندکی آزمون و خطا، می توانید با دقت بالایی بگویید هر گوساله بر اساس سن چقدر آب نیاز دارد»، Leadely بیان داشت. روش «خورانیدن و روبرداری کردن» را به صورت روزمره انجام دهید – در این روش شما آب را در بازه زمانی محدودی در اختیار گوساله ها قرار می دهید که به سرعت به آن خو میگیرند. Leadely گفت: «در برخی فارم ها، آنها آب و خوراک را با هم می دهند، و سپس بر میگردند و باقی مانده آب را جمع می کنند». «در برخی دیگر پیش از ظهر آب میدهند، مسئول مربوطه به ناهار رفته، و سپس بر می گردد و باقی مانده آب را جمع می کند.». او ابراز داشت هر روشی را که در پیش گرفتیم باید به آن متکی و پایبند بوده و سر وقت انجام دهیم. با اجرای مستمر این برنامه، گوساله یاد میگیرد به محض ارائه آب آن را بنوشد و هر مقدار که می خواهد پیش از برداشتن آب مصرف کند. به علاوه، از ریختن آب به داخل ظرفی بزگتر و دور از گوساله اطمینان حاصل کنید تا از ایجاد یخ های خطرناک در نزدیک گوساله اجتناب شود.» مزیت جنبی هر کدام از روش ها این است که آب تازه به صورت روزانه در دسترس است.

جزئیات
سن در اولین زایش بایستی به شاخص شایستگی خالص افزوده شود

سن در اولین زایش بایستی به شاخص شایستگی خالص افزوده شود

19 آبان1397

سن در اولین زایش بایستی به شاخص شایستگی خالص افزوده شود انتظار می رود که صفت سن در اولین زایش ( Age at first calving; AFC ) به شاخص شایستگی خالص ( Net Merit index ) در سال 2019 افزوده شود. هر یک روز زایمان زودتر می تواند چیزی حدود 2.5 دلار صرفه جویی مالی برای دامداران داشته باشد، و تحقیقات وزارت کشاورزی امریکا نشان می دهد که تفاوت ژنتیکی حدود 10± روزه در مورد این صفت وجود دارد. این صفت (یعنی سن در اولین زایش) به شاخص شایستگی خالص اضافه خواهد شد و حدود 3% از این شاخص را در بر خواهد گرفت. جزئیات نهایی این عمل هنوز نیازمند کار و تحقیق بیشتر است. هنگامی که این صفت اضافه شود، دیگر تاکید بر نرخ آبستنی تلیسه ها کمتر خواهد شد چراکه خود آن با سن در اولین زایش مرتبط است. روابط ژنتیکی مطلوبی بین AFC پایین­تر و شایستگی خالص در طول عمر، نرخ آبستنی تلیسه ها، نرخ آبستنی گاوها، و نیز نرخ آبستنی دختران در گاوهای هلشتاین و جرسی یافت شده است. همچنین، روابط ژنتیکی مطلوبی بین شایستگی خالص و نرخ آبستنی در نژاد براون سوئیس کشف شده است. نتایج نشان می دهد که برای حداکثر کردن تولید شیر در طول زندگی و کاهش اثرات AFC بر مرده زایی، آن AFC که موجب تولید حداکثری شیر در هلشتاین و براون سوئیس می گردد 21 تا 22 ماه ا ست و در جرسی حدود 20 تا 21 ماه می باشد. با این حال، اثر منفی AFC بر مرده زایی از مزایای زایمان در سنین خیلی پایین تر می کاهد. شورای اصلاح نژاد گاو شیری می گوید که انجمن های بهبود گله شیری گزارش های معتبری در مورد AFC دارند که به سال 1960 و حدود 15 میلیون رکورد ثبت شده بر می گردد. وراثت پذیری AFC تنها حدود 2.7 درصد برآورد شده است، ولی قابلیت اطمنیان آن 66% می باشد. نویسنده: دکتر احسان محجوبی

جزئیات
داستان دو فیبر

داستان دو فیبر

12 آبان1397

داستان دو فیبر دکتر گرنت از موسسه ماینر می گوید که ما اخیراً بر روی رابطه بین NDF موثر فیزیکی ( peNDF ) و هضم نشده ( uNDF ) تمرکز کرده بودیم. رابطه متقابل بالقوه بین peNDF و uNDF اندازه گیری شده طی 240 ساعت تخمیر ( uNDF240 )، موضوع داغی در بین متخصصان تغذیه است و منجر به چندین سوال تغذیه ایی عملی مهم شده است: اثر peNDF و uNDF240 در جیره های تغذیه شده به گاوهای شیری چیست؟ آیا غلظت های بهینه برای peNDF وقتی که uNDF240 در جیره فرق دارد، وجود دارد؟ آیا ما می توانیم کمبود peNDF را با اضافه کردن uNDF240 در جیره جبران کنیم؟ اگر uNDF240 علوفه بالاتر از حد مطلوب باشد، آیا ما می توانیم حداقل تا حدی با خردکردن بیشتر (ریزتر کردن) علوفه آن را جبران کنیم؟ برخی حتی می خواهند بدانند که واقعاً اندازه ذرات چقدر مهم است همان طور که ما درک بهتری از بخش­های هضم فیبر (یعنی سریع، آهسته و uNDF240 ) و سرعت هضم شان داریم. این سوالی است که ما می توانیم در مقاله دیگری پاسخ دهیم، اما پاسخ کوتاه این است – بله- اندازه ذرات مهم است، اگرچه ممکن است به دلایلی باشد که ما همیشه درک نمی کنیم، نظیر اثرش بر روی زمان خوردن حتی بیشتر از نشخوار کردن. اخیرا ما مطالعه ایی را با یک شرکت تعاونی کشاورزی بزرگ ژاپنی که سال ها با آن ها همکاری داشتیم را به پایان رساندیم- که اثر تغذیه پایین تر (9/8 درصد ماده خشک جیره) و بالاتر (5/11 درصد ماده خشک جیره) uNDF240 در جیره های با peNDF پایین یا بالا را بررسی کردیم. جیره ها تقریبا شامل35% سیلوی ذرت، 6/1 % کاه گندم خرد شده، و علف خشک تیموتی خرد شده با فاکتور موثر فیزیکی ( pef ) پایین تر (بخش ذرات بزرگتر یا مساوی18/1 میلی متر، 24/0) یا pef بالاتر (58/0) بودند. ما از آسیاب چکشی برای خردن کردن علف خشک جهت رسیدن به دو اندازه ذرات استفاده کردیم. جیره های با uNDF240 پایین تر حدوداً شامل 47 درصد علوفه و جیره های با uNDF240 بالاتر حدوداً شامل 60 درصد علوفه بر اساس ماده خشک بودند. هر دو جیره که یا شامل uNDF240 و یا peNDF بیش از حد و کم تر از حد بودند (یعنی uNDF240 و peNDF پایین در مقابل uNDF240 و peNDF بالا) به طور مداوم و قابل پیش بینی برای DMI ، تولید شیر و ترکیب، و رفتار جویدن اختلاف داشتند. جالب این که، دو جیره متوسط که شامل یا uNDF240 پایین و peNDF بالا و یا uNDF240 بالا و peNDF پایین بودند منجر به DMI ، شیر تصحیح شده بر اساس انرژی، و pH شکمبه و غلظت های VFA مشابهی شدند. uNDF240 موثر فیزیکی ( pef x uNDF240 ) محاسبه شده نهایتاً برای هر دو جیره­ی متوسط یکسان بود (9/5 درصد ماده خشک جیره). هدف ما این نیست که یک اصطلاح مخفف تغذیه ایی دیگر را ابداع کنیم، بلکه تمرکز ما بر روی یک مفهوم بسیار مفید است. ما توانستیم تا پاسخ مشابهی از سوی گاو وقتی که uNDF240 پایین تری در جیره درشت تر خورد شده یا uNDF240 بالاتری در جیره ریزتر خرد شده داشتیم را دریافت کنیم. اگر پژوهش آینده این را تایید کند، سپس پیشنهاد خواهیم کرد که وقتی قابلیت هضم جیره پایین تر از حد مطلوب است (به برشی فکر کنید که از شما به دلیل آب و هوا دور بشود)، پس علوفه ریزتر خرد شده، مصرف خوراک و پاسخ شیردهی را افزایش خواهد داد. همان طور که چارلز دیکنز در رومان داستان کلاسیک دو شهر نوشته است " این بهترین زمان است، در عین حال بدترین زمان است....." در مورد این دو معیار فیبر، به نظر می رسد وقتی که ما بتوانیم هر دوی uNDF240 و peNDF را در زمان فرموله کردن جیره ها با هم ترکیب کنیم، می توانیم بهترین زمان را داشته باشیم. تهیه کننده:دکتر مهدی حسین یزدی

جزئیات
سیستم امتیازدهی بیماری های تنفسی گاوی برای گوساله های پیش از شیرگیری

سیستم امتیازدهی بیماری های تنفسی گاوی برای گوساله های پیش از شیرگیری

30 مهر1397

سیستم امتیازدهی بیماری های تنفسی گاوی برای گوساله های پیش از شیرگیری زمستان در راه است و بیماری های تنفسی هم یکی از دلایل ضعف و بیماری گوساله ها در این فصل می باشد. بیماری تنفسی عامل مرگ و میر بیش از 22.5% تلیسه ها پیش از شیرگیری و نیز 46.5% پس از شیرگیری است. بیماری های تنفسی ممکن است موجب آسیب جبران ناپذیر ریه ها شده و اثرات بلند مدتی داشته باشند به نحوی که سلامت و سودآوری دام را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین تشخیص اولیه و زودهنگام این بیماری که علت های مختلفی از جمله بیماری های ویروسی و باکتریایی و شرایطی محیط و مدیریتی را در بـرمی­گـیرد، می تواند به افت خسارت ناشی از این بیماری کمک کند. به همین خاطر محققین دانشگاه کالیفرنیا درصدد برآمدند سیستم امتیازدهی ساده ای را ابداع کنند (در مقایسه با سیستم 5 امتیازی دانشگاه ویسکانسین که در بسیاری از مقالات وجود دارد) که بتواند به دامداران در تشخیص اولیه بیماری کمک کند. این سیستم 6 علامت بالینی را درنظر می گیرد. یک امتیاز خاص برای هر علامت در نظر گرفته می شود. مجموع امتیاز 5 یا بیشتر، یک گوساله را به عنوان گوساله دارای BRD تـلقی می کند. سرفه = 2 امتیاز ترشحات چشمی = 2 امتیاز تب (بالای 39.2 درجه سانتی گراد) = 2 امتیاز تنفس غیرعادی = 2 امتیاز ترشحات مربوط به بینی = 4 امتیاز گوش افتاده یا گردن کج = 5 امتیاز یکی از مزایای این روش این است که نیاز به اندازه گیری دمای بدن ندارد. تنها وقتی باید دمای بدن را اندازه گرفت که مجموع امتیازهای ظاهری 4 باشد. علامت بالینی امتیاز طبیعی گروه علمی-تحقیقاتی آتی گاش (آتی گاش برای آتیه دام) Ati Gash for the Future of Livestock تلفن:                                                                 09123304208 - 09125526370  -  66914598  021 لینک تلگرام: https://telegram.me/joinchat/B1IMpEAkZCEWnOF8kQnhbw www.atigashgroup.com امتیاز غیر طبیعی (با هر شدتی) ترشحات چشمی ترشحات مربوط به بینی گوش افتاده یا گردن کج سرفه صفر       بدون سرفه 2                                                     سرفه های بی اختیار نحوه تنفس صفر           طبیعی 2                                                     تنفس سریع یا تنفس با سختی دما صفر        کمتر از C ° 39.2 2                                                    دمای بیش C ° 39.2 تهیه و تنظیم: دکتر احسان محجوبی، دکتر مهدی حسین یزدی مجموع امتیازات علائم بالینی را محاسبه کنید، اگر مجموع امتیازات بزرگتر یا مساوی 5 بود، احتمالاً گوساله درگیر بیماری تنفسی گاوی است

جزئیات
4 تصور غلط د رمورد تلیسه های انتظار زایش

4 تصور غلط د رمورد تلیسه های انتظار زایش

18 مهر1397

4 تصور غلط د رمورد تلیسه های انتظار زایش از قدیم 4 نکته در مورد تلیسه های انتظار زایش به ما گفته شده است که به اعتقاد دکتر Hoffman که در زمینه پرورش تلیسه صاحب نظر هستند اخیرا مورد چالش قرار گرفته است و آن موارد عبارتند از: دوره انتظار زایش ایده آل 21 روز است، ذرت سیلویی زیاد موجب چاق شدن تلیسه می شود، نمک زیادی در جیره موجب ادم پستان می گردد، و هرچه سن اولین زایش کمتر باشد بهتر است. 1- دوره انتظار زایمان 21 روز ایده آل است طبق عقیده دکتر هافمن این زمان برای تلیسه ممکن است کافی نباشد. به عقیده او، عوامل زیادی در امر زایمان نقش دارند که می توانند طول آبستنی را در تلیسه ها کوتاهتر کنند؛ بنابراین، اغلب تلیسه ها زایمانی زودتر از مورد انتظار دارند. ژنتیک، جنس گوساله و فصلی بودن از عوامل موثرند. از لحاظ ژنتیکی، نشان داده شده است که طول آبستنی در مورد بسیاری از اسپرم های امروزی که به گوساله های ماده منجر می شوند به اندازه 3 روز کوتاهتر هستند. گاوهایی که اسپرم سکس دریافت می کنند، حدود 1.7 روز آبستنی کوتاهتری دارند و تنش حرارتی می تواند 3.5 روز زایمان را جلوتر بیندازد. وقتی تلیسه ها زودتر از موعد زایمان می کنند، به معنی این است که به اندازه کافی برای زایمان آماده نشده است. به عبارت دیگر، به جای 21 روز حدود 11 روز در بهاربند انتظار می ماند، به ویژه وقتی اسپرم سکس دریافت کرده باشد. وقتی جابجایی در یک گله زیاد است، تصحیحات زمانی برای تلیسه ها ضروری است. هافمن اذعان داشت، وقتی تلیسه ها را جابجا می کنید، 3 تا 5 روز طول میکشد تا تلیسه بفهمد کجا باید خوراک و آب بخورد، کجا استراحت کند، و حدود یک هفته طول می کشد تا رتبه خود در بهاربند را پیدا کند. این تغییرات موجب ایجاد تنش در سطح سلولی می شود که از آن به تنش اکسیداتیو یاد می شود. به عقیده هافمن « اگر 21 روز به معنی 21 روز نباشد، شاید تلیسه ها به 28 روز نیاز داشته باشند ». 2- ادم پستان به وسیله نمک جیره ایجاد می شود اغلب اینطور بیان می شود که ادم پستان در تلیسه های انتظار زایمان به دلیل نمک است. به عقیده هافمن و با بررسی منابع منتشر شده در مورد این موضوع، این امر صحت ندارد. آزمایشات در این مورد محدود و با تعداد ناکافی دام انجام شده است. خب اگر نمک اضافی در جیره دلیل ادم پستانی نیست پس دلیل آن چیست؟ هافمن: «واقعیت این است که ما حقیقتاً مکانیسم پشت آن را نمی دانیم!». به عقیده هافمن، تنش اکسیداتیو می تواند یکی از مقصران این پدیده باشد و نتایج دانشگاه Tennessee هم آن را تایید کرده است. هافمن گفت: «وقتی سطوح آنتی اکسیدانت های پلاسما بالا باشد، وقوع ادم پستانی تا 5 برابر کمتر می شود». پاسخ التهابی ایجاد شده به وسیله تنش زاهایی نظیر حمله بیماری، واکسیناسیون، ازدحام و تراکم، آبستنی و جیره می تواند منجر به تجمع مایعات شود. 3- ذرت سیلو شده زیادی می تواند منجر به چاق شدن تلیسه شود هافمن عقیده دارد خوراندن ذرت سیلویی زیادی نمی تواند تنها دلیل داشتن تلیسه های چاق باشد. او اعتقاد دارد، مشکل ممکن است بخاطر NDF مصرفی ناکافی باشد که مصرف را تنظیم می کند. «نبود علوفه ای با NDF بالا در مزرعه برای کاهش مصرف خوراک یکی از دلایل اصلی چاق شدن تلیسه هاست». تلیسه ها نوعا 1 درصد وزن بدن NFD میخورند. مطابق با نظر هافمن، تلیسه های پای کل و تلقیح شده نیازمند جیره هایی با 45 درصد NDF هستند. «بیش از هر چیزی دیگری، NDF موجب تنظیم خوراک مصرفی و کاهش هزینه های خوراک می شود». وقتی در مورد پرورش تلیسه های جایگزین حرف می زنیم، NDF ماهیتی بسیار ارزشمند است. 4- زایمان در سنین پایین تر سودآوری را افزایش می دهد زایمان زودتر در تلیسه ها تضمین کننده بازگشت شیر بیشتر نیست. به عقیده هافمن، تلیسه هایی که زودتر وارد گله می شوند لزوما زمان بیشتری در گله سپری نمی کنند. «اگر تلیسه های شما 4 ماه زودتر زایمان کنند، آنها 4 ماه زودتر گله را ترک می کنند». «زایمان زودهنگام ضرورتی ندارد». او معتقد است «کنترل سن در اولین زایمان ضروری است. این نکته ای است که برنامه های تلیسه انتظار زایش را سخت می کند.» او به کاهش هر چه بیشتر تنوع در سنی که در آن تلیسه های یک گله زایمان می کنند تاکید دارد. او تاکید کرد که در 12 ماهگی با غربالگری دام های با توان ژنتیکی پایین، وزن بدن های کم و پیشینه ای از مشکلات سلامتی شروع کنیم و آنها را حذف کنیم.

جزئیات
آیا برنامه نوردهی بلند مدت روزانه را برای فارم خود مد نظر قرار داده اید؟

آیا برنامه نوردهی بلند مدت روزانه را برای فارم خود مد نظر قرار داده اید؟

7 مهر1397

آیا برنامه نوردهی بلند مدت روزانه را برای فارم خود مد نظر قرار داده اید؟ این مقاله توسط یکی از دامداران نوشته شده است. او زمانی متولد شد که در گله 65 تا 70 راس گاو دوشا وجود داشت که دوبار در روز دوشیده می شدند و در یک سالن فری استال 100 تایی قرار داشتند. این سالن قدیمی به نحوی طراحی شده بود که اجازه ورود نور کمی به سالن می داد و به همین خاطر در اکثر اوقات روز باید چراغ ها روشن می بودند. وقتی کارهای معمول صبح به اتمام می رسید چراغ را خاموش می کردیم تا شیردوشی شب و به یاد این سخن پدر که «روشن بودن چراغ ها کاری عبس است» چراغ ها معمولا خاموش بودند. دعا می کردیم مجبور نباشیم پس از شیردوشی شب چراغ ها را روشن بگذاریم – کاری که به جای اینکه پول ساز باشد، هدر دهنده پول بود. سالیان سال بود که نوردهی به عنوان یک خرج و هزینه اضافی در نظر گرفته می شد؛ یک ضرورت در زمان هایی خاص و نه چیزی بیشتر!!! از آن زمان تا بحال خیلی چیزها فرق کرده است و حالا می دانیم که نوردهی ابزاری بسیار مهم است برای تضمین اینکه گله خوب کار کند و تانک شیر همیشه پر باشد. دانش پشت این موضوع بسیار ساده است. همه پستانداران از دوره های شب و روز برای تنظیم اینکه بدنشان چطور کار کند بهره میبرند. برای انسان ها، شش تا هشت ساعت خواب در شب نیاز است تا کارایی ما در هر روز حفظ شود. این ریتم های سِرکِیدیَن در گاو نیز وجود دارد و بسیار مهم است. پژوهش های مختلفی توسط گروه های تحقیقاتی متفاوت انجام شده است که همه آنها به نتیجه یکسانی رسیده اند: فراهم کردن حداقل 200 لوکس روشنایی به مدت 16 تا 18 ساعت در روز که با 6 تا 8 ساعت تاریکی همراه است، منجر به افزایش 8 درصدی در تولید شیر می گردد. این مهم از طریق افزایش فعالیت روزانه، افزایش آب و ماده خشک مصرفی، بهبود نرخ آبستنی و آسایش بیشتر در هر روز به دست می آید. خورشید نیز نقشی حیاتی در این امر ایفا می کند. ساختمان های جدید و مدرن که به نظر می رسد دارند محبوبیت بیشتری پیدا می کنند طوری طراحی می شوند که امکان ورود نور خورشید را برای روشن کردن سالن در هر روز فراهم می کنند. سالن هایی با دیواره های کناری 4.3 متری مجهز به پرده، و پانل های تهویه به راحتی اجازه ورود نور طبیعی را می دهند. همه ما میدانیم که خورشید هر روز طلوع و غروب می کند؛ اما، این چرخه در طول سال تغییر می کند. برای حداکثر کردن تولید گله، حقه ای که باید بکار ببندیم این است که سیستم روشنایی فارم را به طرز مناسبی با این تغییرات هماهنگ کنیم تا دام ها در هر ساعت معینی از روز به میزان یکسانی از نور و روشنایی در نظر گرفته شده در طول سال بهره مند شوند. روش های مختلفی برای رسیدن به این هدف وجود دارد؛ خاموش و روشن کردن فیزیکی لامپ ها یکی از آنهاست. ولی در عصری که تکنولوژی و اتوماسیون نقش مهمی در زندگی ما ایفا می کند، آیتم های دیگری را نیز می توان مد نظر قرار داد. برای مثال، استفاده از یک سیستم مجهز به تایمر برای طول روز که همراه با فتوسل های نصب شده در خارج سالن وقتی نور زیاد است لامپ ها را خاموش کند و بالعکس. شکل بالا سیستم بسیار پیشرفته ای را نشان می دهد که با توجه به شدت نور آفتاب برای تامین حداقل 200 لوکس در تمامی 16-18 ساعت روشنایی شدت نور داخل سالن را تضمین می کند. عوامل دیگری نیز هستند که فزون بر طلوع و غروب خورشید، می تواند نقش بازی کند. عبور یک ابر یا یک طوفان می تواند موجب روشن تر شدن بخش اعظم لامپ ها برای حفظ نور گردد. این روشن شدن می تواند بر اساس نوع سیستم تدریجی یا دفعتا صورت گیرد تا شبیه سازی بهتری از طلوع و غروب آفتاب باشد. وقتی تصمیم به اجرای برنامه نوردهی بلندمدت گرفتید، مطمئن باشید که از شکل کارآمد ابزار روشنایی استفاده می کنید. لامپ های LED در حال حاضر به عنوان سنگ محک هستند چرا که در مقایسه با لامپ هایی که زمانی محبوب بودند کارایی بیشتری دارند. در بسیاری موارد، لامپ های LED را می توان با قیمتی حتی کمتر از دیگر لامپ ها خریداری کنید. این لامپ ها 80 درصد کارایی بیشتری دارند، بنابراین حتی اگر در ابتدا شما هزینه بیشتری پرداخت کنید در نهایت سود بیشتری خواهید برد. در زیر مواردی بیان می شود که قبل از خرید باید به آنها توجه کنید: اطمینان حاصل کنید که کمترین وات مورد نیاز برای سطح مورد نیاز روشنایی خود را خریداری کنید. کارخانه یا سازنده ای را انتخاب کنید که برای ایجاد برنامه نوردهی پیش از شروع پروژه تمایل داشته باشد، که به شما نشان دهد دقیقا چه چیزی نیاز دارید و قبل از ایجاد آن دقیقا چقدر هزینه بردار خواهد بود. در انتها، اطمینان حاصل کنید که لامپ یا برندی انتخاب کنید که به طور موفقیت آمیزی در محیط های دامداری و کشاورزی مورد آزمون قرار گرفته باشد. LED ها اغلب طوری طراحی شده اند تا در جاهایی که به دفعات استفاده می شوند بهترین عملکرد را داشته باشند، بنابراین این لامپ ها همیشه مناسب شرایط سخت کشاورزی استفاده می شوند. همانطور که به زمستان نزدیک می شویم و روزها کوتاهتر می شوند، وقت صرف کنید تا برنامه نوردهی سالن خود را بررسی کنید و جدول زمانی خود را ایجاد کنید. با کوتاه شدن روزها باید بر نوردهی مصنوعی بیشتر تکیه کنید تا سطوح تولید شیر را نگه دارید و از افت تولید جلوگیری کنید. در نهایت او عقیده داشت که اگر در کل کشور بگردید دامداری های زیادی را پیدا خواهید کرد که طرز تفکر پدر او را دارند مبنی بر این که سرمایه گذاری در این زمینه فقط هدر دادن منابع مالی است. به این نکته توجه کنید و روی برنامه نوردهی سرمایه گذاری کنید. نویسنده :دکتر احسان محجوبی

جزئیات
گاوها پوزه خود را به آخور خالی می کشند!

گاوها پوزه خود را به آخور خالی می کشند!

5 مهر1397

گاوها پوزه خود را به آخور خالی می کشند! گاوها بنده عادت هستند، و به همین منوال، وقتی که سرآخور می آیند اگر خوراک داخل آخور نباشد مستعد این هستند که از آن صرف نظر کنند. شواهد ویدئویی نشان داده اند که وقتی گاوها از شیردوشی بر میگردند و آخور خالی باشد، بر میگردند تا استالی پیدا کنند و فرصتی مهم برای افزایش خوراک مصرفی را از دست می دهند، که آن خوراک موجب افزایش تولید شیر می شود. به همین دلیل، دکتر John Tyson از دانشگاه پنسیلوانیا اخیرا توجه دامداران را به اهمیت این نکته جلب کرده است که خوراک را پیش از آمدن گاوها از شیردوشی Push up کنیم. او گفت: «2 تا از مهمترین عواملی که موجب سرآخور آمدن گاو میشود، ارائه خوراک تازه و نیز شیردوشی است». با به خاطر داشتن این نکته در ذهن، برنامه خوراک دادن را طوری اجرا کنید که متناظر با زمان شیردوشی باشد. به طور خاص، Tyson پیشنهاد کرد که ظرف 90 دقیقه از شیردوشی که گاوها بر میگردند یا خوراک تازه بدهید یا خوراک را push up کنید. در بسیاری از فارم ها، این امر نیازمند تغییر رفتار مدیریت آخور است. به جای اینکه برای همه گروه ها در یک زمان خوراک بریزید یا خوراک را push up کنید، او ابراز کرد که به هر گروه گاو شیری به عنوان یک گروه واحد و منحصر به فرد نگاه کنید. او به درستی بیان کرد که: «اگرچه زمان بندی push up برای کل گروه های شیردهی در یک ساعت خاص مسلما راحت تر است، ولی حقیقت این است که دام ها به صورت گروهی جابجا می شوند و به شیردوشی می روند». اضافه کردن مسئولیت push-up به فردی که مسئول بردن گاوها به شیردوشی و مرتب کردن بسترها است می تواند یکی از روش هایی باشد که اطمینان حاصل کنیم وقتی گاوها از شیردوشی بر میگردند خوراک push-up شده داشته باشند. عامل دیگری که باید مد نظر قرار داد این است که به دنبال ریختن خوراک یا push-up کردن، چه مدتی خوراک جلوی آنها باقی می ماند. همانطور که گاوها خوراک میخورند، هم آن را سورت می کنند و هم خوراک را به اطراف پراکنده می کنند. در چنین شرایطی، برای گاوهایی که ترسو هستند ممکن است خوراک دور از دسترس باشد یا ترکیب آن متفاوت باشد. نکته دیگر این است که خوراک در آخور موجود است ولی در همه جای آخور پخش نشده است. این در حالی است که گاو سر آخور می آید و چون در محل همیشگی مصرف خوراک، چیزی یافت نمیکند بر میگردد و این دقیقا فرصتی است که در اکثر دامداری ها از دست می رود. وقتی از مسئول خوراک سوال می شود که آیا همیشه خوراک در دسترس هست، جواب مثبت می شنوید ولی در بازدید متوجه می شوید که خوراک در همه جای آخور نیست و در بخشی از آخور به هر دلیلی خوراک زیاد آمده در حالی که در بقیه قسمت ها آخور خالی خالی است. نویسنده: دکتر احسان محجوبی

جزئیات
انگل زدایی در کره

انگل زدایی در کره

4 مهر1397

انگل زدایی در کره کره های جوان عموما بیشتر از بالغین  مستعد درگیری با انگل ها(اعم از گوارشی و پوستی) میباشند. با توجه به رابطه ی نزدیک کره و مادیان ، انگل ها به راحتی به کره انتقال می یابند . این انتقال میتواند از راه تغذیه با شیر مادر( ( Strongyloides westeri و یا از طریق مدفوع مادیان (تخم اکثر انگل های گوارشی در مدفوع مادیان حاضر اند) باشد. بر این اساس انگل زدایی مادیان با فاصله ی کمی پس از زایمان (حدود دو هفته) علیه گونه های مختلف استرونگل های اسبی و سایر انگل ها به عنوان قدم اول در انگل زدایی کره شناخته می شود. با اینکه طیف وسیعی از انگل های گوارشی می توانند کره ها را درگیر کنند ، مهم ترین انگلی که در این زمینه مطرح است آسکارید ها ( ascarids ( هستند که به عنوان کرم های گرد نیز شناخته می شوند. این کرم ها عموما در کره های جوان تر از 18 ماه و دارای سیستم ایمنی ضعیف ظاهر می شوند و می توانند مشکلات متنوعی اعم از دپرشن ، بیماری های گوارشی ،عدم رشد مناسب، اسهال، یبوست و کولیک های کشنده (مبحث کولیک در کره اسب در مقاله ای جدا مورد بحث قرار خواهد گرفت) ایجاد کنند. لارو نابالغ آسکارید به کبد و ریه مهاجرت می کند(مطابق شکل 1).ابتلای شدید کره به آسکارید ها میتواند انباشتگی های کشنده ی روده ی کوچک را ایجاد کند. با رشد کره و ورود به سال دوم زندگی اش سیستم ایمنی نیز بالغ تر شده و طی وقایعی بخش اعظمی از درگیری با این انگل ها رفع می شود. شکل1 شکل2 برای کنترل انگل های گوارشی طی سه ماهه ی اول پس از تولد بی خطر ترین و کارآمد ترین دارو خمیر فنبندازول fenbendazole) ( paste است که با دوز 10 mg/kg قابل استفاده می باشد. به یاد داشته باشید استفاده ی بیش از حد از دارو های ضد انگل نه تنها برای اسبهای شما مفید نیست بلکه خطر مسمویت های گوارشی، زخم معده و حتی در مواردی کولیک های خاص را هم افزایش میدهد ، پس دارو را دقیقا با دوز تجویزی دامپزشک مصرف کنید (در مورد کره هایی با شرایط جسمانی خاص و یا کره های با ارزش مادی بالا و حساس حتما قبل از مصرف داروی ضد انگل با دامپزشک مشورت کرده و از او بخواهید دوز مناسب را برای شما تجویز کند).مصرف این داروی ضد انگل را از 6 تا 8 هفتگی در کره ها آغاز کرده و در فصول گرم هر دوماه یکبار تکرار کنید. با توجه به تاریخ تولد رسمی کره های اصیل که اردیبهشت ماه فرض می شود سه ماهه ی دوم عمر اکثر کره ها در تابستان قرار خواهد داشت. در این دوره ی زمانی داروی پیشنهادی به مالکان کره اسب ها پیرانتل( pyrantel ( و فنبندازول( ( fenbendazole است که بصورت دوره ای تکرار خواهد شد. در طی اولین پاییز عمر کره ها داروی ضد انگل پیشنهادی به مالکان آیور مکتین ) (ivermectin و موکسیدکتین (moxidectin است. از مصرف موکسی دکتین در کره های زیر 6 ماهه بپرهیزید. نکات ضمیمه ای: با کنترل قد و وزن کره بصورت ماهانه از کارایی انگل زداییتان اطمینان حاصل کنید  . تا پایان دوره ی شیر خواری کره، مدفوع مادیان را به سرعت از دسترس کره و کف بوکس نگهدای دور کنید و سعی کنید کره کمترین تماس را با مدفوع دیگر اسبهای اصطبل داشته باشد. برای کره هایی که در مرتع چرا می کنند محفظه های تغذیه ی دستی قرار داده و یونجه را برای جلوگیری از زیاد شدن بار انگلی دستگاه گوارش توسط این محفظه ها به جیره ی کره ها اضافه کنید. نکته ی آخر اینکه میزان اثر گذاری داروهای ضد انگل مختلف در مناطق مختلف دنیا متفاوت است پس برای گرفتن بهترین نتیجه از دامپزشک بخواهید موثر ترین داروی ضد انگل برای منطقه ی خودتان را به شما معرفی کند. نویسنده:دکتر سعید سروی

جزئیات
نکاتی در باب ذرت سیلویی

نکاتی در باب ذرت سیلویی

14 شهریور1397

نکاتی در باب ذرت سیلویی..... جداول زیر به عنوان راهنمای لحظه ای وضعیت و کیفیت ذرت سیلویی شما اهمیت دارد. ارزیابی بو و رنگ سیلو بو رنگ علت سرکه مایل به زرد تولید اسید استیک (باسیلوس) الکل نرمال تولید اتانول (مخمر) شیرین تند نرمال تولید اسید پروپیونیک کره ترشیده مایل به سبز تولید اسید بوتیریک (کلستریدیوم) قند سوخته/تنباکو قهوه ای تیره تا سیاه دمای بالا، آسیب حرارتی مشکل ظاهری دلیل احتمالی دانه های قهوه ای تیره و کاراملی شده به طور کلی وقتی دانه ها به رنگ قهوه ای در می آیند که در هنگام سیلو کردن اکسیژن در بین آنها به دام افتاده باشد یا پس از آن به درون سیلو نفوذ کرده باشد. این شرایط حاکی از دمای بالای تخمیر می باشد سیلوی کپکی رشد کپک در حضور اکسیژن و مواد غذایی رخ می دهد. این حالت در موارد زیر پدید می آید: پر کردن آهسته سیلو، برداشت از سیلو به صورت کُند، قطعات بلند علوفه، توزیع ضعیف و فشرده سازی ناکارآمد، و نفوذ هوا به سیلو بوی ترشیدگی معمولا با تخمیر کلستریدیایی همراه با تولید اسید بوتیریک رخ می دهد. این حالت در شرایطی که ماده خشک کم باشد و مقدار قند علوفه نیز پایین باشد رخ می دهد (دقیقا شرایط حاکم بر کشور!) بوی سرکه در این شرایط تخمیر غالب توسط باکتری هایی صورت میگیرد که قندها را تبدیل به اسید استیک تبدیل می کنند. وقتی ماده خشک علوفه کم باشد و قند محلول آن نیز پایین باشد این اتفاق بیشتر رخ می دهد. بوی الکل تخمیر غالب توسط مخمرهایی صورت می گیرد که قندها را به الکل تبدیل می کنند. در شرایطی که سرعت برداشت از سیلو کم باشد، هوا به داخل سیلو نفوذ کند و محتوای قند گیاه پایین باشد، رخ می دهد. نویسنده :دکتراحسان محجوبی

جزئیات
نکات کلیدی تغذیه ی مادیان آبستن

نکات کلیدی تغذیه ی مادیان آبستن

12 شهریور1397

نکات کلیدی تغذیه ی مادیان آبستن : امروزه انتخاب غذا برای مادیان آبستن با توجه به حساس بودن مادیان در این مقطع ، دغدغه ی بسیاری از اسبداران است. با توجه به اتمام فصل کشش در اکثر مناطق بخش شمالی کشور در دو ماه آینده طولی نخواهد کشید که تمام مادیان های ارزشمند که مشکل تولید مثلی خاصی ندارند وارد دوره ی آّبستنی شوند و این به معنای 12 ماه مراقبت ریزبینانه ی اسبدران از این مادیان هاست . ماحصل این 12 ماه مراقبت در صورت انتخاب سیلمی مناسب و تغذیه ی درست و اصولی مادیان ، کره ای سالم و قوی خواهد بود که شانس چمپیون شدن در مسابقات زیبایی و یا قهرمانی کورس را خواهد داشت . در این مقاله به توضیح 6 سوال کلی که هر اسبدار باید در مورد تغذیه ی مادیان آبستن از خود بپرسد می پردازیم(نیاز های تغذیه ای مادیان در طول 12 ماه آبستنی در مقالات جداگانه ای بصورت اختصاصی تر بحث خواهد شد): 1-آیا نمره ی وضعیت بدنی( body condition score ( مادیانم را میدانم؟ در تغذیه ی هر اسبی اعم از نریان ،سیلمی ،مادیان نگهداری و یا مادیان آبستن توجه به نمره ی وضعیت بدنی امری الزامیست.اگر تا به حال با این فاکتور آشنا نشده اید ، داشتن یک مادیان آبستن فرصت مناسبی برای شروع است. با پیشرفت حاملگی مادیان شروع به افزایش وزن خصوصا در ناحیه ی شکم می کند ; نکته ی مهم این است که وضعیت میزان چربی موجود در این ناحیه در طول آبستنی تغییر نکند. نمره ی وضعیت بدنی در اسب متشکل از 9 نمره ی متفاوت است که بیانگر وضعیت توده ی عضلانی و چربی بدن اسب میباشد و در ادامه همراه با چند تصویر توضیح داده خواهد شد: جدول تعیین شهودی نمره ی وضعیت بدنی اسب 1 ضعیف بسیار سست شده؛ بدون چربی بافت؛ مهره ها، دنده ها، سر دم و استخوان های گردن، شانه و گردن قابل مشاهده است. 2 بسیار لاغر لاغر؛ بافت نازک روی استخوانها؛ مهره ها، دنده ها، سر دم و استخوان های گردن، شانه و گردن قابل مشاهده است. 3 لاغر لایه ی نازک چربی بدن را پوشانده،مهره ها و دنده ها بصورت تک تک مشخص نیستند،جدوگاه،شانه و گردن بیش از حد نازک به نظر می رسد. 4 نسبتا لاغر ریه ستون فقرات و طرح رگ ها قابل مشاهده است. جدوگاه،شانه و گردن نازک به نظرمی رسد. 5 متوسط ستون فقرات و دنده ها نمیتواند دیده شود، اما دنده ها قابل لمس اند؛جدوگاه ،شانه ها و گردن صاف هستند. 6 نسبتا گوشتی کمر کمی به سمت پایین کشیده شده. ستون فقرات، دنده ها و بالای دم حالت  اسفنجی دارد؛ ذخایر چربی در اطراف و گردن و پشت شانه مشاهده می شود. 7 گوشتی نواحی بین دنده ها حاوی چربی هستند. ناحیه ی بالای دم حالت اسفنجی دارد؛ ذخایر چربی در اطراف ران  و گردن و پشت شانه دیده می شود. 8 چاق چربی نرم اطراف دم قابل مشاهده است. ذخایر چربی در امتداد شانه ، پشت شانه ها، در ران داخلی وگردن زیاد است. 9 شدیدا چاق چربی روی دنده ها را کاملا احاطه می کند؛ چاق شدن در رستنگاه  دم ، پشت شانه و گردن؛ تهیگاه و در ران داخلی به وضوح قابل مشاهده است. 2-آیا ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز برای مادیان را به خوبی می شناسم؟در طی هفت یا هشت ماهه ی ابتدایی آبستنی نیاز های ویتامینی و معدنی مادیان تغییرات محسوسی ندارد و به راحتی میتوان او را با خوراک اسبهای نگهداری( (maintenance تغذیه کرد. یونجه ی مصرفی مادیان در این مرحله در صورت خشک بودن باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد ، اگرچه توصیه ی اکثر متخصصین تغذیه در این مورد استفاده از یونجه ی تازه در مرتع است. نیاز های ویتامینی مادیان در این مرحله باید توسط یک مکمل خوب تامین شود که مشخصات مکمل مناسب برای مادیان در این مرحله از تولید مثل به همراه جدول نیاز های اصلی در یک مقاله ی جداگانه ارایه خواهد شد. 3-آیا خوراک مادیان من بیش از حد است؟یکی از اشتباهات رایج در بین اسبداران خوراک دادن بیش از حد به مادیان های واجد آبستنی کمتر از 7 یا8 ماه است . رشد جنین در تمام دوره ی آبستنی روند یکسانی ندارد و تا حدود 8 ماهگی جنین ، با توجه به رشد محدود کره نیازی به تغییر اساسی در انرژی جیره نیست - دوره ی اصلی رشد جنین سه ماهه ی پایانی آبستنیست-. سعی کنید مادیان خود را در این دوره در نمره ی وضعیت بدنی 6 تا 7 حفظ کنید. مادیان در سه ماهه ی پایانی آبستنی نیازمند خوراک با محتوای انرژی بالاتر است .نیاز های ویتامینی و معدنی مادیان نیز در آبستنی سنگین تغییر می کند که اطلاعات مربوط به این مسئله نیز در مقاله ای جداگانه ارایه خواهد شد. 4-آیا از چربی های گیاهی در جیره به درستی استفاده میکنم؟ با توجه به افزایش کالری مورد نیاز مادیان آبستن ، افزودن چربی های گیاهی به جیره از اهمیت خاصی برخوردار است .روغن کانولاو سویا انتخاب های مناسبی برای تغذیه ی مادیان هستند که با توجه به تجویز متخصص تغذیه در دوران های مختلف آبستنی با مقادیر متفاوت قابل مصرف اند. منابع: Six Steps to Feeding a Pregnant Mare/Body Condition Score Chart/October 24, 2017 Body Condition Score Chart/Body Condition Score Chart/November 1, 2011 "Bulletin #1010, Body Condition Scoring for Your Horse | Cooperative Extension Publications | University of Maine" گرد آوری و ترجمه:دکتر سعید سروی

جزئیات
تغذیه اسبها با میوه و سبزیجات

تغذیه اسبها با میوه و سبزیجات

30 مرداد1397

تغذیه اسب ها با میوه و سبزیجات اسب ها تغذیه با میوه و سبزیجات را با توجه به مزه های موجود در این مواد دوست دارند و بطور معمول نیز هرچه بیشتر با این مواد خوراکی تغذیه شوند اشتهایشان برای خوردن  بیشتر می شود. اسبداران نیز با توجه به علاقه ای که به اسبهای خود دارند عموما سعی می کنند با در نظر گرفتن فصل ،اینگونه خوراکی ها را در جیره ی تغذیه ای اسبهایشان وارد کنند. از سوی دیگر با ورود به فصل تابستان و فراوان شدن میوه های تابستانه تغذیه ی گاه به گاه با این خوراکی ها تا حدودی مقرون به صرفه نیز می باشد. برای استفاده ی بی خطر از این خوراکی ها در جیره ی اسب باید هربار که ماده ای خوراکی را به جیره اضافه می کنید سوالات زیر را از خود بپرسید: چگونه این ماده خوراکی را به اسب بدهم؟ تقریبا تمام میوه ها و سبزیجات برای اسبها بی خطر هستند و میتوان با خیال آسوده از این مواد در تغذیه ی اسبها استفاده کرد.هویج و سیب از دیرباز میوه های مورد علاقه ی اسبها بوده اند.شما می توانید با خیالی آسوده از کشمش، انگور، موز، توت فرنگی، هندوانه یا خربزه ، کرفس و کدو تنبل در خوراک اسبتان استفاده کنید.اکثر اسبها این مواد را قبل از بلعیدن به خوبی می جوند اما برخی اسبها بر طبق عادت غذا را به یکباره می بلعند ; این عادت در زمان تغذیه با علوفه عموما مشکل حاد گوارشی ایجاد نمی کند، اما در زمان تغذیه با میوه و سبزیجات حتما باید آنها را به قطعات کوچک تکه تکه کرد تا از گیر کردن این مواد در مری (choke) جلوگیری شود.نکته ی دیگر قابل تامل این است که  با توجه به حجم محدود دستگاه گوارش اسب باید از دادن مقادیر زیاد این خوراکی ها جلوگیری کرد(حدود 20 درصد جیره میتواند متشکل از اینگونه مواد باشد ،در غیر اینصورت اسب در خطر اسیدوز- acidosis -قرار میگیرد.) از دادن چه میوه و سبزیجاتی به اسب خود اجتناب کنم؟ بحث در مورد علت خطر آفرین بودن این خوراکی ها بسیار طولانیست اما در اینجا به ذکر یک علت کوتاه بسنده خواهیم کرد. پیاز ها، سیب زمینی، گوجه فرنگی، کلم، جوانه های بروکسل و کل گونه های بادنجانیان موجب تولید گاز زیاد در روده gaseous) intestine ) می شوند و باید از خوراندن اینها به اسب اجتناب کرد. اسبها عموما علاقه ی زیادی به خوردن حبه قند دارند. دادن چند حبه قند در یک هفته مشکلات زیادی ایجاد نمی کند. اسبها به خوردن شکلات نیز بسیار علاقمندند، اگرچه خوردن مقدار کمی شکلات نیز بلامانع است، اما باید از دادن شکلات به اسب های مسابقه خودداری کرد زیرا مواد موجود در شکلات تست های دوپینگ ( doping ) را مثبت می کنند. چه مقدار از این خوراکی ها به اسب بدهم؟ در مورد اکثر خوراک های بحث شده در مقاله پاسخ سوال شما :" نه خیلی زیاد" خواهد بود.دستگاه گوارش اسب ها بر اساس وجود یک تعادل بسیار حساس  در طول لوله ی گوارشی که محیط را برای زندگی میکروب های مفید کمک کننده به گوارش آماده میکند طراحی شده.این تعادل به راحتی به هم میخورد و محیط برای زندگی این میکروب ها ( micro flora ) نامناسب می کند. در نبود این میکروب ها فعالیت روده ها کاملا به هم خورده و عوارضی از جمله کولیک ( colic ) یا دیگرمشکلات گوارشی ایجاد خواهد شد. نکات دیگر در مورد تغذیه با این خوراکی ها: میوه ها و سبزیجات را می توان در یک سطل و یا با دست به اسب داد. حیواناتی که از دست مالکان خود غذا می خورند عموما در خوراک خوری آسیب پذیرند. البته میتوان در تغذیه ی دستی اسب ها از میوه ها به عنوان تشویقی استفاده کرد و او را لُنج ( lunge ) برد و یا سایر تعالیم دلخواه را به اسب آموزش داد. نویسنده  : دکتر سعید سروی

جزئیات
سلامت گله: رفاه دام چیست و چه ارزشی دارد؟

سلامت گله: رفاه دام چیست و چه ارزشی دارد؟

28 مرداد1397

سلامت گله: رفاه دام چیست و چه ارزشی دارد؟ بزرگترین تنگنای تولید و سلامت در بسیاری گله ها، اغلب آسایش دام است. رفاه ضعیف دام موجب می شود که بسیاری از موارد به بیراهه بروند. افزایش لنگش، حذف و مرگ علاوه بر تولید کم و تولیدمثل ناکارآمد را می توان گاهی اوقات به رفاه ناکافی دام نسبت داد. پس، آسایش دام چیست؟ با استفاده از ویدئوهایی که در گذر زمان ایجاد می شوند، میتوان دید که در خلال ساعت های سپری شده در بهاربند چه اتفاقی برای دام می افتد. در بهاربندهایی که از رفاه کمی برخوردارند اغلب حالتی از هرج و مرج دیده می شود. می بینیم که گاوها بیهوده پرسه می زنند، در استال ها می ایستند، وزن خود را از یک پا روی پای دیگر منتقل می کنند و در دوره های زمانی کوتاه در استال می خوابند. اغلب گاوهایی را می بینیم که در مقابل استال ایستاده اند و در فکر این هستند که آیا در استال بخوابند یا نخوابند؟ در بهاربندهایی که استال های خوبی دارند، نظم را مشاهده میکنیم. یا گاوها در حال خوردن/ نوشیدن هستند یا در استال ها خوابیده اند. گاوها به مدت های طولانی تری در استال ها می خوابند و با دفعات کمتری از جای خود بر میخیزند و دوباره می خوابند. وقتی وارد استال ها می شوند به سرعت می خوابند و بنظر می رسد ابعاد آنها با ابعاد استال کاملا جور است. وقتی به چیزی که باید دام روی آن بخوابد نگاه می کنیم، می توانیم تمایزات برجسته ای را در سالن هایی که دوربین های خود را نصب می کنیم ایجاد نماییم. شکی نیست که گاوهایی که به بستر شنی دسترسی دارند آن را به نوع بستر لاستیکی یا تشک های آبی ترجیح می دهند. عامل بعدی که باید ارزیابی شود ابعاد استال است و اینکه لوپ های استال در کدام قسمت معلق شده اند. از کارشناس فارم یا دامپزشک گله سوال کنید ابعاد مناسب استال چیست. سطح بهاربند نیز برای گاوها اهمیت بسزایی دارد. سطوح بتنی باید به خوبی شیار دار شوند تا از سر خوردن دام جلوگیری کند. مزارعی که از استال های شنی همراه با فشار آب برای شستشو استفاده می کنند معمولا از لحاظ بهداشت و تمیزی دام از بقیه برترند. داشتن برنامه برای تخفیف تنش حرارتی در بیشتر بخش های سال امری ضروری است. فن ها به تنهایی هرگز به طور مناسبی گاوها را خنک نمی کنند. آب پاش ها در ترکیب با فن باید وجود داشته باشند تا در آب و هوای گرم دام را خنک نگه دارند. فراهمی آب نیز به سلامت و خنک شدن دام کمک می کند (موردی که اغلب در فارم های حتی بزرگ بدان توجه نمی شود). واقعا 10 سانتی متر فضای آبخوری به ازای هر راس بسیار مناسب و ایده آل است. رفاه دام چه ارزشی دارد؟ اغلب ارزش گذاری مالی روی رفاه دام بسیار دشوار است چرا که بر روی عوامل بسیاری اثرگذار است. همچنین شناسایی فارمهایی که نمی دانند تاسیسات آنها در حال وارد کردن خسارتهای زیادی هستند نیز اهمیت بسیاری دارد. به علاوه، بهبود رفاه دام می تواند اغلب یک سرمایه گذاری مالی برجسته تلقی شود. اما، در همه فارم هایی که نویسنده مقاله در مورد تاسیسات و رفاه به آنها مشاوره داده است، بازگشت سرمایه همیشه مثبت بوده است. - اولین چیزی که معمولا پس از بهبود رفاه دام دیده می شود این است که گاوها از استال ها به دفعات بیشتری بهره می برند و به مدت طولانی تری در آنها می خوابند. - مشاهده بعدی این است که لنگش به شکل گسترده ای کاهش می یابد. - مشاهده سوم اینکه تولیدمثل بهبود پیدا می کند. در یک فارم دارای رفاه معمولا تشخیص فحلی ساده تر است و بنابراین گاوهای بیشتری را در هنگام معاینه، آبستن می بینیم. - در نهایت، معمولا بهبود در تولید شیر را 6 ماه تا یکسال بعد از تصحیحات بهاربندها مشاهده می کنیم. در برخی مواقع حدود 4.5 کیلو بهبود شیر را بسته به اینکه عوامل پیشین تا چه حد بد بوده اند رویت می کنیم. نویسنده: دکتراحسان محجوبی

جزئیات
درس هایی از کلاس های آموزشی دانشگاه ایلینوی در سال 2018

درس هایی از کلاس های آموزشی دانشگاه ایلینوی در سال 2018

23 مرداد1397

درس هایی از کلاس های آموزشی دانشگاه ایلینوی در سال 2018 متاسفانه امسال آخرین دوره کلاس های تابستانی در زمینه تغذیه گاو شیری در دانشگاه ایلینوی برگزار می شود و برای همیشه این دوره ها به اتمام می رسد. نکات خلاصه ای در مورد سیلو کردن و نیز مدیریت تغذیه دوره انتقال به طور خلاصه در زیر بیان می گردد که امیدوارم مثمر ثمر باشد. البته این توصیه ها به دامداران امریکایی شده است که شاید در برخی موارد نتوان در ایران به کار بست. ساختن ذرت سیلویی با کیفیت تصمیمات مدیریتی ذیل باید هنگام سیلو کردن در سال 2018 مورد توجه قرار بگیرد: برای تخمیر بهینه، ماده خشک باید در محدوده 32 تا 38 درصد باشد. در حالی که میتوان از خط شیر نیز استفاده کرد (توصیه می شود خط شیر نیم تا دو-سوم از بالای دانه باشد)، ولی ماده خشک معیار بهتری است . اگر سطح ماده خشک کمتر از 32 درصد باشد (مثل ایران)، مقدار نشاسته کم است و راه افتادن شیرابه میتواند مشکل ساز باشد. ماده خشک بالای 38 درصد نیز فرآیند تخمیر مناسب و فشردن سیلو را مشکل می کند. طول برش بسته به تکنولوژی برداشت شما دارد. اگر از دستگاه های فرآوری علوفه استفاده نمیکنید، طول پیشنهادی برش بین 0.95 تا 1.3 سانتی متر می باشد تا دانه را خرد کند و فرآیند سورت کردن را کاهش دهد. با دستگاه های مرسوم فرآیند دانه، طول 1.9 سانتی متر پیشنهاد می شود. فرآیند دانه (خرد شدن دانه در حین برداشت مزرعه) در همه انواع ذرت های سیلویی پیشنهاد می گردد. هدف ما خرد کردن دانه ذرت (اجتناب از دفع در مدفوع) و داشتن چوب بلال های کوچکتر یا به اندازه نخود (کاهش سورت کردن) است. فشردن مناسب سیلو در همه انواع ساختمان های سیلو امری حیاتی است و هدف ما باید حدودا 7 کیلو ماده خشک در هر 0.03 متر مکعب باشد. از یک افزودنی سیلو که بر اساس تحقیقات معتبر علمی ایجاد شده باشد استفاده کنید و وقتی چگالی فشرده سازی از حد معمول کمتر است، در 30 تا 60 سانتی متر بالایی سیلو از یک ممانعت کننده رشد کپک استفاده کنید تا تشکیل کپک کمتر گردد. سیلو را با یک پلاستیک مقاوم به نفوذ اکسیژن بپوشانید تا نفوذ هوا را کاهش دهید. از پلاستیک یا پوششی دیگر بر روی پلاستیک مقاوم به اکسیژن بهره ببرید. همچنین از نیمه های لاستیک یا کیسه های شن/ماسه که به یکدیگر متصلند استفاده کنید تا پلاستیک در جای خود باقی بماند. دیواره های سیلو را نیز با پلاستیک عایق کنید تا نفوذ اکسیژن حداقل گردد. ذرت سیلو شده با کیفیت، پاسخی است به افزایش قیمت اقلام خوراکی و بهبود سودآوری در سال 2018 و 2019. به روزرسانی مدیریت تغذیه در دوره انتقال هنگام فرموله کردن جیره برای گاوهای دوره انتقال باید از تحقیقات و توصیه های جدید استفاده کرد. افزودن متیونین محافظت شده (10 تا 15 گرم به ازای هر راس در روز) می تواند ماده خشک مصرفی، تولید شیر، و سلامت گاو را بهبود دهد (منبع: دانشگاه ایلینوی). افزودن اسیدهای چرب (پالمیتیک و اولئیک) در سطح 1 تا 1.5 درصد ماده خشک، می تواند ماده خشک مصرفی را بهبود دهد، شیر تولیدی را افزایش دهد و موجب بهبود فراسنجه های متابولیکی گردد (کاهش NEFA خون). به محض اینکه اسیدهای چرب از جیره حذف شد (پس از 21 روز از مان زایش)، گاوها تولید شیر بالاتر را حفظ کردند (اثرات انتقالی). (منبع: دانشگاه میشیگان). افزایش کل سطح کلسیم جیره به 150 تا 180 گرم در روز در هنگام تغذیه جیره های آنیونیک 21 روز پیش از زایش ناهنجاری های متابولیکی را کاهش می دهد و امکان انتقال بی دردسر گاو را فراهم می کند. pH ادرار بررسی کنید تا برای گاوهای هلشتاین 5.5 تا 6 باشد (منبع: دانشگاه ایلینوی). تجویز بولوس های کلسیم به گاوهای تازه زا می تواند به مدت 4 تا 8 ساعت پس از خوراندن سطوح کلسیم خون دام را بالا نگه دارد. تحقیقات جدید پیشنهاد می کنند که گاوهای هدف آنهایی هستند که در شیردهی سوم یا بالاترند، گاوهای سنگین ( BCS بالای 3.5) و گاوهای لنگ (اسکور حرکتی 3 یا بالاتر). اگر گاوها بازهم لمس و کند به نظر برسند، دادن بولوس دوم پیشنهاد می شود. اطمینان حاصل کنید که بولوس های شما 50 گرم کلسیم را با استفاده از منابع به شدت فراهم کلسیم (نظیر کلرید کلسیم، سولفات کلسیم، و یا پروپیونات کلسیم) در اختیار دام قرار دهند. (منبع: دانشگاه ایلینوی). نویسنده: دکتر احسان محجوبی

جزئیات
تصمیمات تهاجمی و حیاتی تولیدمثلی در شرایط بد اقتصادی

تصمیمات تهاجمی و حیاتی تولیدمثلی در شرایط بد اقتصادی

17 مرداد1397

تصمیمات تهاجمی و حیاتی تولیدمثلی در شرایط بد اقتصادی قیمت های بی سابقه و طولانی مدت پایین شیر در حال آسیب زدن به گله های شیری است. دامدران سخت کار می کنند تا راهی برای کاهش هزینه ها و حداکثر کردن شیر قابل فروش پیدا کنند. ولی کاهش هزینه های مدیریت، به ویژه هزینه های تولید مثلی، ممکن است پس از اینکه قیمت شیر به سطوح سودآور برگردد، ترمیم یا بازیافت مالی را به تعویق بیاندازد. کاستی های برنامه های مدیریت تولید مثلی می تواند تعداد گاوهایی که هر ماه آبستن می شوند را کاهش دهد که پیامدهای وحشتناکی را در یک سال یا بیشتر از آن در پی داشته باشد. زایش های ماهانه کمتر درصد گله در حال پیک را کاهش می دهد که در نهایت میانگین تولید شیر گله را پایین می آورد. در چنین شرایطی، داشتن بیشترین درصد ممکن گاوهایی که در پیک هستند برای دامداران بسیار بحرانی است. 5 هدف مدیریتی کلیدی می تواند در تضمین عملکرد تولیدمثلی بهینه کمک کند: مطمئن شوید که همه گاوها اولین تلقیح مصنوعی خود را کمتر از 90 روز پس از زایش دریافت کنند. دامپزشک گله باید 32 تا 38 روز پس از تلقیح کار تشخیص آبستنی را انجام دهد. همه گاوهایی که در معاینه دامپزشکی غیر-آبستن تشخیص داده می شوند باید ظرف 3 هفته مجددا تلقیح شوند. همه گاوهایی که آبستن تشخیص داده شده اند، بایستی تقریبا یک ماه بعد دوباره توسط دامپزشک معاینه شوند. دامداران باید از اسپرم گاوهایی که نرخ گیرایی بالایی دارند برای حداکثر کردن شانس آبستنی استفاده کنند. به استفاده از گاوهای نر گله به عنوان راهی ارزان برای مدیریت تولید مثل فکر نکنید! گاوهای نر گله می توانند از پیشرفت ژنتیکی گله ممانعت کنند و اغلب می توانند میزان بالایی از ناباروری را تجربه کنند. به علاوه، گاوهای نر بسیار خطرناک هستند و خطر ایمنی برای کارکنان گله دارند. به طور خلاصه، کاستی در برنامه های تولید مثلی می تواند تولید شیر آینده گله را به مخاطره بیندازد. راهکاری متمرکز در مدیریت تولیدمثل برای استفاده بیشتر از زمان های مناسب داشته باشید. برای اطمینان از اینکه گاوها در الگویی زمان مند تلقیح شوند از برنامه های باروری بهره ببرید.

جزئیات
گاهی اوقات تلیسه ها را باید حذف کرد

گاهی اوقات تلیسه ها را باید حذف کرد

10 مرداد1397

گاهی اوقات تلیسه ها را باید حذف کرد چه 5 راس تلیسه داشته باشید و چه 5000 هزار راس، یک برنامه مدون در حذف تلیسه ها اغلب می تواند نادیده گرفته شود، و آن گوساله های مریضی که تا زمان تلقیح در گله باقی ماندند و سپس وارد گله شیری شدند، آن قدر که باید و شاید پول شما را بر نمی گردانند. معمولا دامداری ها دستورالعمل هایی برای حذف گاوها دارند، ولی چند تن از شما قوانین مبثوتی در این مورد دارید یا حداقل می گردید و گوساله ها و تلیسه ها را بر یک مبنای مدون حذف می کنید؟ گوساله ها – گوساله های با آلودگی مداوم ( PI ) را حذف کنید. پنومونی مشکلی بسیار بزرگ است. در فارم نویسنده این مقاله، گوساله ها سه نوبت درمان می شوند؛ پس از آن، اگر نشانه های نامحسوس یا اندکی در افزایش وزن دیده شود، آن گوساله حذف می شود. بهترین روش یافت شده در بهبود سلامت گوساله از طریق تشخیص زودهنگام بیماری های تنفسی است. ما به دنبال گوساله هایی باید بگردیم که کم خوراک می خورند و شیر خود را تمام نمی کنند. پروتوکل نویسنده مقاله، شناسایی و درمان گوساله هاست پیش از آنکه علائمی نظیر سرفه و آبریزش بینی مشاهده شود. پس از شیرگیری – واکسن ها برای این سن (در ایالات متحده) بسیار عالی هستند. چندین ماه پیش در فارم نویسنده این مقاله گروهی 10 راسی از گوساله های 130 روزه با گروهی دیگر از گوساله ها مخلوط شدند. به محض اینکه آن 10 راس گوساله مریض شدند و در نهایت چند راس هم تلف شدند، سابقه آن گوساله ها بررسی و  مشخص شد که یکی از واکسن های مهم را دریافت نکرده بودند. سن تلقیح – تنوع وزن و جثه یا صفات ژنتیکی معین از دلایل حذف هستند. در فارم نویسنده این مقاله قانونی وجود دارد که تلیسه ها باید پیش از ورود به بهاربند پای کل یا تلقیح 345 کیلوگرم وزن داشته باشند. در این فارم بررسی تلیسه ها در سن 340 روزگی شروع می شود و برای گرفتن تصمیم حذف تا سن 380 روزگی به آنها فرصت داده می شود. سایر فارم ها ممکن است صفات ژنتیکی خاصی را در زمان تلقیح برای حذف از گله در نظر بگیرند. سم و پا، ظاهر پستان، و توان شیردهی موارد معینی هستند که در نظر گرفته می شوند. در زیر فهرستی از مواردی که برای حذف در گله مورد صحبت در نظر گرفته می شود آورده می شود: به موارد پایه ­ای پایبند باشید: آب تمیز، بهاربندهای بهداشتی و پاکیزه، خوراک با کیفیت، و واکسیناسیون بدانید که نیازهای آینده شما به تلیسه چه مقدار است و پیش از تصمیم گیری در مورد حذف بدانید چه تعداد تلیسه برای جایگزینی لازم دارید. اگر تلیسه کوچکی قرار است تلقیح شود، سوابق سلامتی او را بررسی کنید تا مطمئن شوید که یک گوساله PI تلقیح نشود و وارد گله شیری شما نگردد. نویسنده: دکتر احسان محجوبی

جزئیات
این «4 راهکار را زمان زایش» دنبال کنید

این «4 راهکار را زمان زایش» دنبال کنید

10 مرداد1397

این «4 راهکار را زمان زایش» دنبال کنید دکتر Lane Sollenberger در اولین کنفرانس بین المللی گوساله و تلیسه که در چین برگزار شد چنین بیان کرد: اگر به دنبال این هستید که بیش از 99 درصد از گوساله هایتان زنده بمانند، این «4 راهکار» را در زمان زایش دنبال کنید. او افزود: اگر می خواهید گوسله هایتان رشد کنند این اعمال باید بلافصله پس از زایش انجام شود. این 4 آیتم عبارتند از: آزمون زانو، آغوز، مراقبت از ناف، و جایگاه. آماده باشید «این کار با آزمون زانو آغاز می شود»، این متخصص گوساله و تلیسه ابراز کرد. « با زانوهای خود در بهاربند زایشگاه روی زمین به مدت 30 ثانیه زانو بزنید .» Sollenberger از حضار پرسید: «چه شرایطی در آن بهاربند حکمفرماست؟». «بهتر است زانوهای شما خشک باشند چرا که گوساله باید در محیطی تمیز و خشک متولد شود.» «آغوز نیز اهمیت بسیاری دارد»، او دومین آیتم از «4 آیتم برجسته» را بیان کرد. «آغوز در بدو تولد به معنی خوراندن 4 لیتر آغوز در 4 ساعت اول پس از تولد است. آن آغوز باید تمیز و از کیفیت بالایی برخوردار باشد.» او افزود: «من حتی دوست دارم آن مقدار آغوز را زودتر از 4 ساعت به گوساله بدهم. اگر این مرحله را از دست بدهید، دچار نقص در انتقال ایمنی غیراکتسابی خواهید شد». در مورد سومین آیتم این فهرست او افزود: «در زمان تولد به بند ناف توجه کنید». «بند ناف را به طول 10 سانتی متر تمیز کنید و مطمئن باشید که از تنتور ید 7 درصد برای این کار بهره ببرید». Sollenberger اضافه کرد «از گوساله هایی که در فارم ما می میرند، حدودا نیمی از آنها بخاطر عفونت بند ناف جان خود را از دست می دهند. ما این مسئله را به این خاطر میدانیم که همه گوساله ها را کالبدگشایی می کنیم». او ادامه داد که برخی از این تلفات به دلیل عفونت بند ناف است و برخی دیگر به دلیل نقص در انتقال ایمنی غیر اکتسابی. مرحله پایانی این فهرست 4 تایی مستلزم این است که گوساله را به محیطی تمیز و خشک منتقل کنیم. اوگفت: «بلافاصله پس از تولد گوساله را جدا کنید و آن را در جایگاهی که از بستر بسیار خوبی برخوردار است و خشک و تمیز است قرار دهید». Sollenberger سخنرانی خود را با این جمله به پایان رساند که: « در جاده موفقیت، هیچ میانبری وجود ندارد. باید برای داشتن گوساله های سالم این اقدامات را انجام دهید ». واقعا آیا همه این آیتم های تکراری و البته مهم در گله های بزرگ و کوچک ما رعایت می شود؟ همواره عرض کردم که اکثر کارشناسان زحمتکش فارم ها بیشتر این آیتم ها را در ذهن خود به خوبی ثبت کرده اند ولی همه آنها در پوشاندن جامه عمل به این دستورات موفق نیستند و در بسیاری موارد چنین کارهایی فقط روی کاغذ انجام میشود نه در زایشگاه. نویسنده: دکتر احسان محجوبی

جزئیات
10 تا از بیشترین هزینه های دامداری

10 تا از بیشترین هزینه های دامداری

27 تیر1397

10 تا از بیشترین هزینه های دامداری جای تعجب نیست که هر آنچه که در ساخت شیر مورد استفاده قرار می­گیرد هزینه­ بر باشد. در حالی که هر ساله فراز و نشیب­ هایی در هزینه تک ­تک آیتم­ ها وجود دارد، کل مبلغ هزینه­ های کلی در فارم همیشه رقم بزرگی می­باشد. مطابق با خلاصه هزینه ­ها و درآمدهای برآورد شده توسط شرکت Genske, Mulder & Co. در سال 2017 (وب سایت شرکت: http://www.genskemulder.com )، که بزرگترین موسسه حسابداری ملی صنعت گاو شیری در ایالات متحده است، میانگین هزینه تولید برای مشتریان این شرکت به ازای هر 45 کیلو شیر حدود 16.86 دلار برآورد شده است (این عدد شامل بازپرداخت کنونی وام و برداشت مالک دامداری نیست). در مقام مقایسه، میانگین هزینه تولید در سال 2016 حدود 16.89 دلار، و در سال 2015 حدود 18.61 دلار بود. خوراک همیشه بیشترین هزینه را در تمام دامداری­ ها به خود اختصاص می­ دهد و در طول دهه گذشته به طرز چشمگیری متفاوت بوده است. ولی، آیا می توانید حدس بزنید که 10 آیتم اولیه هزینه بر در سال 2017 کدام بوده است؟ فهرست ده گانه این موسسه به شرح زیر است: 1- غلات 5.78 دلار به ازای هر 45 کیلو شیر 2- علوفه، سیلو، و کشاورزی 4.99 دلار به ازای هر 45 کیلو شیر 3- هزینه کارگری 1.76 دلار به ازای هر 45 کیلو شیر 4- جایگزین گله 1.71 دلار به ازای هر 45 کیلو شیر 5- سود و اجاره 0.78 دلار به ازای هر 45 کیلو شیر 6- تدارکات 0.69 دلار به ازای هر 45 کیلو شیر 7- استهلاک 0.69 دلار به ازای هر 45 کیلو شیر 8- تعمیرات و نگهداری 0.61 دلار به ازای هر 45 کیلو شیر 9- انتقال شیر 049 دلار به ازای هر 45 کیلو شیر 10- قبوض 0.32 دلار به ازای هر 45 کیلو شیر هزینه تلیسه جایگزین حتی در 3 آیتم اولیه هم قرار ندارد. آیا این فهرست شما را شگفت زده کرد؟ کل هزینه خوراک که بیش از 10 دلار به ازای هر 45 کیلو شیر است که احتملا اینچنین نیست. در مورد هزینه کارگری چطور که بیش از هزینه­ های جایگزینی است؟ با کمبود نیروی کار و محبوبیت اسپرم­ های تعیین جنسیت شده، شکاف بین این دو آیتم ممکن است وسیع ­تر شود. نویسنده: دکتر احسان محجوبی

جزئیات
خاکستر بالا در سیلو فقط منجر به اتلاف انرژی نمی شود

خاکستر بالا در سیلو فقط منجر به اتلاف انرژی نمی شود

20 تیر1397

خاکستر بالا در سیلو فقط منجر به اتلاف انرژی نمی شود وقتی محصولی برای سیلو کردن برداشت می شود، این کار مسابقه ای است بین زمان لازم برای حداقل کردن افت و حفظ بخش عمده ماده خشک و مواد مغذی در شکل الیاف قابل هضم، پروتئین و انرژی. به منظور ذخیره سازی موفق، نباید در محیط هیچ اکسیژنی وجود داشته باشد و در کنار آن مقادیر کافی اسیدهای آلی (لاکتیک) توسط جمعیت باکتریایی تولیدکننده اسید لاکتیک وجود داشته باشد. عوامل مختلفی وجود دارند که فرآیند ذخیره سازی را تحت تاثیر قرار می دهند و یکی از آنها آلودگی با خاک است. مقدار خاک وارد شده به سیلو همراه با علوفه را میتوان از طریق اندازه گیری خاکستر برون یابی یا برآورد کرد. خاکستر در سیلو خاکستر داخلی گیاه عناصری نظیر منیزیم، کلسیم، و پتاسیم دارد که می تواند به وسیله نشخوارکنندگان مورد استفاده قرار گیرد، هرچند که هیچ انرژی ندارند. میانگین خاکستر به طور طبیعی از 3 تا 5 درصد در ذرت، 6 تا 8 درصد در گرامینه و 8 تا 10 درصد در لگومینه ها متغیر است. از طرف دیگر، مقدار بالای خاکستر حاصل از آلودگی با خاک با افزایش غلظت آهن، آلومینیوم و سیلیکا همراه است. راه های متفاوتی برای آلوده شدن گیاه با خاک وجود دارد: آب و هوا (باران، سیل، باد)، محل کشت گیاه، تجهیزات مکانیکی در طول برداشت و خاک حاصل از جاده های کثیف (داخل و اطراف محل ذخیره سازی). کاهش ارتفاع برداشت، کل محصول تولیدی را افزایش می دهد ولی به احتمال زیاد مقدار خاکستر را بیشتر می کند. فزون بر آن، به دلیل نسبت بالای فیبر از کیفیت علوفه می کاهد. به نظر می رسد ارتفاع برداشت حدود 7 سانتی متری بهترین جایگزین باشد (من ارتفاع 15 سانتی متری را در برخی منابع دیده بودم و برای خودم این ارتفاع جالبه-محجوبی). بارش سنگین باران منجر به ترشح خاک به داخل برگ های سیلو می شود و می تواند موجب آلودگی گیاه با خاک گردد (شکل 1). در روی دیگر سکه، آب و هوای خشک نیز ممکن است از طریق طوفان های خاکی و گرد و خاک حاصل از جاده های خاکی نزدیک به مزرعه در آلودگی سیلو سهم داشته باشد. عرض نوار یا باریکه برداشت علوفه (توسط چاپر یا مووِر) ممکن است بر آلودگی با خاکستر نقش داشته باشد، و شخص ممکن است انتظار چنین مشکلی را هنگام مواجهه با باریکه های پهن داشته باشد – گاهی اوقات به دلیل حرکت وسایل نقلیه بر روی باریکه علوفه درو شده باشد. اما، پژوهش ها تفاوت های برجسته ای را در سطوح خاکستر نشان نداده اند، احتمالا به این خاطر که بخش پایینی نوارهای برداشت شده باریک به مدت طولانی تری مرطوب باقی می ماند، که به زمین شکم می دهد (و گودتر به خاک وارد می شود) و وقتی که کُپه های علوفه درو شده برداشت می شود منجر به آلودگی با خاک می شود. بنابراین علوفه خود را روی پوشال یا کلش نگه دارید، نه در تماس مستقیم با زمین. نوع تیغه های دیسک های چاپر نیز ممکن است آلودگی با خاک را تحت تاثیر قرار دهد: تیغه های محدب می توانند علوفه را بهتر از زمین برداشت کنند، ولی این نوع تیغه ها تمایل به برداشت خاک بیشتری نیز دارند؛ تیغه های افقی مسطح مَکِش کمتری ایجاد می کنند و خاک کمتری در علوفه برداشت شده باقی می گذارند. ساختمان های سیلو نیز می توانند منبع آلودگی با خاک باشند. تحت شرایط آب و هوایی خشک، سیلوهای کیسه ای حداقل خاکستر خارجی به سیلو اضافه می کنند. اما، تحت شرایط مرطوب، گل و لای می تواند به راحتی مخلوط شده و در حین تخلیه سیلو به آن وارد شود. سیلوهای خندقی و رو-زمینی که به طور مستقیم روی زمین قرار دارند در حین پر کردن یا خالی کردن محصول خاک زیادی وارد آن می کند (شکل 2). حجم آلودگی به طرح سیلو، شرایط زهکشی و سطح مهارت کاربر بستگی دارد. تحت شرایط مرطوب، و گل و لای، خاک می تواند به لاستیک ها و چرخ های تراکتور و کامیون ها بچسبد و در نتیجه خاک بیشتری به توده علوفه وارد کند. توجهات تغذیه ای خاکستر می تواند آلوده کننده محتوای الیاف باشد. اگرچه پکتین هم در دیواره سلول گیاهی قرار دارد، ولی بخش «الیاف» در جیره نشخوارکنندگان به مقدار و نسبت سلولز، همی سلولز و لیگنین مرتبط است. به علاوه، فقط ماده آلی موجود در الیاف است که برای دام انرژی تولید می کند. خاک ماده مغذی نیست. خاکستر اضافی حاصل از آلودگی با خاک جایگزین مواد مغذی واقعی و تولید در جیره می شود. هنگام فرموله کردن یک جیره، بویژه برای گاوهای شیری پر تولید یا وقتی جیره های کم الیاف خورانده می شوند، آلودگی با خاک می تواند به مشکلی بزرگ تبدیل شود. 2 کیلوگرم خاک می تواند به صورت روزانه به گاو خورانده شود. مطابق با برآوردها، به ازای هر 2 واحد آلودگی با خاکستر خارجی، 5 واحد کاهش در کیفیت نسبی علوفه و کاهش بالقوه حدود 77 کیلویی در شیر تولیدی به ازای هر تن یونجه می تواند وجود داشته باشد. در مقایسه با سیلوهای تمیز، سیلوهای آلوده به خاک مقدار خاکستر، آهن و آلومینیوم بالاتر و قابـلـیت هضــم in vitro الیاف و انرژی خالص شیردهی کمتری دارند. از آنجایی که ذرت ظرفیت بافری کمتری دارد، توانایی به توانایی در برابر پایداری pH کاهش می یابد و سطوح بیشتر از حد کافی قندهای محلول، سطح بالای آلودگی با خاک اثرات اندکی بر فرآیند ذخیره سازی سیلو داشتند. به علاوه، خوراندن سیلوهای آلوده موجب مشکلاتی در نصف گله ای شد که در یک مطالعه بررسی شده بودند (خوراک مصرفی و شیر تولیدی کمتر، شمار سلول های پیکری بالاتر، چربی شیر کمتر و واکلی بیشتر). احتمالا آلودگی با خاک تنها مشکل نخواهد بود. احتمالا مشکلات مرتبط با میکروارگانیسم های ناخواسته فاسدکننده، تخمیر ضعیف و کیفیت آسیب دیده سیلو وجود خواهند داشت و چالش های پیچیده ای را برای دام ایجاد می کنند. نویسنده: دکتراحسان محجوبی

جزئیات
آیا گوساله ها در آب و هوای گرم به شیر بیشتری نیاز دارند؟

آیا گوساله ها در آب و هوای گرم به شیر بیشتری نیاز دارند؟

20 تیر1397

آیا گوساله ها در آب و هوای گرم به شیر بیشتری نیاز دارند؟ اثرات تنش حرارتی بر عملکرد گوساله گاهاً در صنعت دام نادیده گرفته می شود. باور بر این است که گوساله ها به دلیل مساحت سطح بیشتر در مقایسه با وزن بدن و نیز مقدار کمتر حرارت متابولیکی تولید شده، نسبت به تنش حرارتی حساسیت کمتری دارند. اما، گوساله ها بشدت نسبت به افزایش دما و رطوبت محیط حساس هستند. در شرایط آب و هوایی گرم دمای بدن گوساله ها بویژه در شب هنگام افزایش می یابد چرا که قادر به دفع تمام حرارت جمع شده در طول روز نیستند. وقتی دمای محیط به 20 درجه سانتی گراد می رسد، گوساله ها شروع به از دست دادن آب از طریق له له زدن می کنند. در دمای 24 درجه، اتلاف آب از طریق عرق کردن به شدت افزایش می یابد. برای کاهش اثرات زیانبار تنش حرارتی بر گوساله ها، تغییراتی مدیریتی باید انجام شود. فراهم کردن آب تازه و سایه بان؛ بهبود گردش هوا؛ و حفظ بستر تمیز و خشک همه و همه توصیه می شوند. به علاوه راهکارهای تغذیه ای نیز باید برای افزایش مصرف انرژی گوساله ها در شرایط تنش حرارتی اتخاذ شود. در شرایط آب و هوایی بشدت بد – یا تنش سرمایی یا گرمایی- گوساله برای حفظ دمای طبیعی بدن انرژی زیادی صرف می کند. برای مثال، در شرایط سرمای زیاد، گوساله برای جبران انرژی اضافی استفاده شده و برای حفظ رشد طبیعی خود مصرف استارتر را افزایش می دهد. اما، در تنش گرمایی، مصرف استارتر کاهش می یابد و هزینه های انرژی برای حفظ دمای طبیعی بدن افزایش پیدا می کند؛ بنابراین انرژی فراهم برای رشد و نمو کم می شود. خورانیدن شیر بیشتر می تواند راه حلی برای افزایش انرژی مصرفی در هنگام تابستان باشد، به طوری که خیلی بعید است یک گوساله سالم از خوردن شیر سر باز بزند. چنین راهکاری خیلی مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه ای در این مورد در دانشگاه جورجیا انجام شد تا ببیند چه مقدار و چه فرمولاسیونی از شیر خشک عملکرد گوساله را در تنش حرارتی بهبود می دهد. جزئیات آن طرح به قرار زیر است: - گوساله ها به میزان 570 گرم/روز از یک شیر خشک مرسوم 20:20 (چربی به پروتئین) دریافت کردند، یا 680 یا 800 گرم/روز از شیرخشکی با ترکیب 16درصد چربی و 27 درصد پروتئین تغذیه شدند. - آنهایی که شیر خشک 16:27 را در هر دو سطح آن مصرف کرده بودند، وزن بدن بهتری نسبت به آنهایی که شیر خشک مرسوم را دریافت کرده بودند در زمان از شیرگیری داشتند. - خورانیدن 800 گرم ماده جامد شیر از فرمول 16:27 هیچ پیشرفتی در وزن بدن یا افزایش وزن روزانه نسبت به 680 گرم از همان فرمولاسیون ایجاد نکرد. صرف نظر از مقدار یا نوع شیر خشک، مصرف استارتر بین گروه ها مشابه بود. به شکل غیر منتظره ای، در طول دو هفته اول زندگی، بویژه در هفته دوم، گوساله های همه تیمارها شیر کمتر از انتظاری مصرف کردند. وقتی به سن سه هفتگی رسیدند مصرف افزایش یافت، ولی تا هفته چهارم هم هنوز تمام شیر ارائه شده را مصرف نمی کردند. احتمالا شیر مصرفی در واکنش به تنش حرارتی کاهش یافته بود. ذکر این نکته اهمیت دارد که حتی با وجود اینکه وزن شیرگیری در گوساله های تغذیه شده با شیر خشک بیشتر در مقایسه با شیر خشک مرسوم بالاتر بود، ولی آنها در زمان از شیرگیری به دو برابر وزن تولد نرسیده بودند. کاهش شیر خشک مصرفی در اولین هفته های زندگی ممکن است عملکرد را تا زمان شیرگیری تحت تاثیر قرار داده باشد. به علاوه، سایر عوامل نظیر انرژی بکار رفته برای حفظ دمای طبیعی بدن و سیستم ایمنی فعال نیز ممکن است در این عملکرد کم گوساله نقش داشته باشند. در نظر گرفتن این نکته نیز اهمیت زیادی دارد که در تابستان خورانیدن مقادیر زیادی شیر در دو وعده می تواند باعث بروز برخی مشکلات شود. در آغاز این آزمایش تیمار چهارمی نیز وجود داشت که 900 گرم ماده جامد شیر از فرمولاسیون 16:27 دریافت می کردند. این تیمار بسرعت با وقوع چند مورد نفخ متوقف شد. قطعا تحقیقات بیشتری در مورد تعیین برنامه بهینه در کاهش اثرات تنش حرارتی در گوساله های شیری مورد نیاز است. داده های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که خورانیدن نزدیک به 680 گرم ماده جامد شیر خشک/روز از یک محصول با کیفیت (دو بار در روز) در مقایسه با 450 تا 570 گرم ماده جامد شیر خشک، وزن از شیرگیری و افزایش وزن روزانه را بهبود می دهد. اما، خورانیدن 800 گرم ماده جامد شیر هیچ بهبود اضافه ای در پی نداشت و خورانیدن مقادیر بیشتر از آن نیز موجب به مخاطره افتادن سلامت گوساله گردید. دانشمندان این دانشگاه هم اکنون مشغول بررسی دلایل عدم پاسخ به مقادیر بیشتر مصرف شیر خشک هستند. نویسنده: دکتراحسان محجوبی

جزئیات
رابطه شمار سلولهای بدنی و امتیاز خطی در شیر

رابطه شمار سلولهای بدنی و امتیاز خطی در شیر

3 تیر1397

رابطه شمار سلولهای بدنی و امتیاز خطی در شیر با اطمینان از اینکه همه شما از اهمیت ورم پستان، خسارت های ناشی از آن و شمار سلول های بدنی آگاهی دارید صرفا جهت مرور مطالب به رابطه بین شمار سلولهای پیکری ( SCC ) و امتیاز خطی ( Linear score; LS ) خواهم پرداخت. داده ها نشان می دهد که امتیاز خطی رابطه بهتری با افت تولید ناشی از افزایش سلول های پیکری دارد. جدول 1: تبدیل امتیاز خطی به شمار سلول های پیکری امتیاز خطی (واحد) امتیاز خطی (دهم ها) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 ----------------------- شمار سلولهای پیکری (1000×) ------------------------------ 0 12 13 14 15 16 18 19 20 22 23 1 25 27 29 31 33 35 38 41 44 47 2 50 54 57 62 66 71 76 81 87 93 3 100 107 115 123 132 141 152 162 174 187 4 200 214 230 246 264 283 303 325 348 373 5 400 429 459 492 528 566 606 650 696 746 6 800 857 919 985 1056 1131 1213 1300 1393 1493 7 1600 1715 1838 1970 2111 2263 2425 2599 2786 2986 8 3200 3430 3676 3940 4222 4525 4850 5198 5572 5971 9 6400 6859 7352 7879 8445 9051 9701 10397 11143 11943 شمار سلولهای پیکری با افزایش شدت عفونت پستانی افزایش می یابد. اما، افت متناظر با آن در تولید شیر با همان سرعت افزایش نمی یابد. استفاده از امتیاز خطی پیش بینی افت تولید را ساده تر می کند. به ازای دو برابر شدن شمار سلول های پیکری، امتیاز خطی فقط یک واحد افزایش می یابد. در گاوهای شکم دو و بالاتر، هر واحد افزایش در امتیاز خطی بالای 2 معادل است با افت 200 کیلویی در تولید شیر در یک دوره شیردهی یا 0.66 کیلوگرم شیر کمتر در روز. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، برآورد می شود که افت تولید شیر در گاوهای شکم یک نصف گاوهای بالغ باشد. شکل 1: رابطه سلولهای پیکری شیر، امتیاز خطی، شکم زایش و افت تولید شیر جدول 2 ارزش استفاده از میانگین امتیاز خطی در مقایسه با میانگین SCC را برای بررسی انفرادی گاوها نشان می دهد. در این جدول سه راس دام با هم مقایسه شده اند. گاو یک و دو میانگین SCC یکسان، ولی امتیاز خطی متفاوتی دارند. برای گاو شماره 2، یک SCC بسیار بالا در یک ماه از دوره شیردهی، میانگین SCC او را مشابه گاو یک بالا برده است. میانگین امتیاز خطی نسبت به میانگین SCC ، نشانگر موثرتری در پیش بینی افت حقیقی تولید شیر می باشد. گاوهای شماره 2 و 3 میانگین های ماهانه متفاوت و میانگین SCC شیردهی متفاوتی دارند، ولی برآورد می شود که هر دو به یک میزان افت تولید شیر داشته باشند. جدول 2. مقایسه عمبکرد دام بر اساس SCC و LS گاو 1 گاو 2 گاو 3 ماه آزمون SCC * 1000 LS SCC * 1000 LS SCC * 1000 LS دی 200 4 100 3 132 3.4 بهمن 200 4 100 3 132 3.4 اسفند 200 4 100 3 132 3.4 فروردین 200 4 100 3 132 3.4 اردیبهشت 200 4 100 3 132 3.4 خرداد 200 4 1100 6.5 132 3.4 تیر 200 4 100 3 132 3.4 مرداد 200 4 100 3 132 3.4 شهریور 200 4 100 3 132 3.4 مهر 200 4 100 3 132 3.4 میانگین افت شیر 200 4 200 3.4 132 3.4 400  کیلوگرم 260 کیلوگرم 260 کیلوگرم

جزئیات
مزایای خنک کردن گاو

مزایای خنک کردن گاو

27 خرداد1397

مزایای خنک کردن گاو باتوجه به گرم شدن هوا و شدیدتر شدن شرایط تنش گرمایی بد ندیدم مطالبی در زمینه این پدیده با هم مرور کنیم. داده هایی که از کشور اسرائیل در این زمینه منتشر شده است با شرایط و اقلیم کشور ما سازگار است و داده های قابل قبولی در این زمینه ارائه شده است. رئوس مطالب مطرح شده توسط دکتر Israel Flamenbaum در زیر ارائه خواهد شد. 1- شرایط تنش زای تابستان موجب وارد آمدن زیان های اقتصادی زیادی به دامداری های شیری سراسر دنیا خواهد شد، به ویژه برای گاوهای پر تولید در شرایط آب و هوایی گرم. 2- خنک کردن گاوها با ترکیبی از خیس کردن و تهویه اجباری ارزانترین و موثرترین سیستم خنک کردن گاوهای شیری در انواعی از اقلیم های آب و هوایی است. 3- همه گاوهای موجود در گله، از جمله گاوها و تلیسه های اواخر آبستنی نیازمند سیستم خنک سازی در تابستان هستند. 4- شدت سیستم خنک سازی (ساعت خنک سازی در روز) متناسب با سطح تولید و تنش حرارتی است. این زمان برای گاوهای پر شیر و گاوهای کم شیر یا خشک به ترتیب بین 7 و 3 ساعت (در مجموع در طول روز) دامنه دارد. 5- خنک کردن گاوها متشکل است از توالی های ممتد تهویه  و دوره های کوتاه خیس کردن (20 تا 30 ثانیه)، هر 5 دقیقه یکبار، و آن هم به مدت 30 تا 45 دقیقه و هر 2-3 ساعت یکبار. این آیتم به نوعی خلاصه کارهای انجام شده در اسرائیل و تجارب ارزشمند انتقال این رویه به نقاط مختلف جهان از جمله مکزیک، امریکا، ترکیه و چین است. یعنی در مجموع گاوهای شیری پر تولید در دوره های حدود 30 تا 45 دقیقه و هر 2-3 ساعت یکبار (که در مجموع در کل روز حدود 7-8 ساعت می شود) خنک می شوند و با این روش هم تولید شیر و هم نرخ آبستنی به شدت بهبود یافته است. در آزمایشاتی که در اسرائیل انجام گرفته است، دام ها هر روز به به تعداد 5 یا 8 دفعه 45 دقیقه ای در داخل سالن انتظار مجهز شده شیردوشی با روش بالا به شدت خنک شدند. نتایج نشان داد گاوها در گروه 8-دفعه ای حدو 9-10 درصد افزایش در خوراک مصرفی داشتند. در شکل زیر ارتفاع مناسب آبپاش ها در فارم های تحت نظر این دانشمند اسرائیلی نشان داده شده است. شکل زیر نیز اندازه مناسب خیس شدن دام در دوره های زمانی یاد شده را نشان می دهد. 6- آب پاش هایی با قطرات درشت و فشار کم نیز برای خیس کردن سریع و موثر سطح بدن دام مورد نیاز هستند. 7- گاو با افزایش دادن سرعت تنفس (بالای 60 بار تنفس در دقیقه) و دمای راست روده ای (بالای 39 درجه سانتی گراد) علایم تنش حرارتی را نشان می دهد. پایش مکرر این پارامترها در روزهای تابستان به دامدار نشان می دهد که چه زمانی باید خنک کردن گاوها را آغاز کند. 8- گاوهای تنشی خوراک مصرفی را کاهش می دهند و خنک کردن گاو این روند را بر میگرداند. از اینکه گاوها در تمام طول روز به خوراک تازه دسترسی داشته باشند اطمینان حاصل کنید. 9- گاوهای تحت تنش آب بیشتری می نوشند. بنابراین، نیاز به فراهم کردن «فضای مناسب آبخوری» و اجتناب از ازدحام سر آبخوری بویژه زمانی که گاو از شیردوشی بر میگردد یا از پای آخور می آید، وجود دارد. 10- «نسبت تابستان به زمستان ( S:W ratio )» ابزاری مناسب برای ارزیابی کارایی خنک کردن دام است. توصیه می شود که این شاخص مورد استفاده قرار گیرد و مطابق با آن تصحیحاتی در گله انجام شود. نسبت های نزدیک به یک نمایانگر فارم هایی است که به بهترین شکل ممکن با شرایط تابستان کنار آمده اند. نسبت شیر تولیدی تابستان:زمستان بیش از 0.96، 0.90تا 0.96 و کمتر از 0.90 به ترتیب در 34، 44، و 22% از فارم های اسرائیل ثبت شده اند. این نشان می دهد که بیشتر این فارم ها تقریبا شکاف بین عملکرد تابستان و زمستان را پوشانده اند. ولی هنوز حدود 20 درصد از فارم ها هستند که باید روش های خنک سازی را بهبود دهند. در مناطقی که سیستم خنک سازی مناسبی ندارند این عدد به 80 یا حتی در برخی موارد ممکن است به 50 نیز برسد. برای محاسبه این عدد کافی است میانگین شیر تولیدی گرمترین 3 ماه سال را بر میانگین شیر تولیدی سردترین 3 ماه سال تقسیم کنید. تصویر زیر منحنی شیردهی در گله هایی با نسبت تابستان:زمستان خوب و نامناسب را نشان می دهد. نویسنده : دکتر احسان محجوبی

جزئیات