آیا شیر بیشتر به معنی مصرف استارتر کمتر است؟

آیا شیر بیشتر به معنی مصرف استارتر کمتر است؟

25 شهریور1396
آیا شیر بیشتر به معنی مصرف استارتر کمتر است؟
آیا شیر بیشتر به معنی مصرف استارتر کمتر است؟
همواره یکی از نگرانی ها درباره سطوح افزایش یافته خوراندن شیر یا جایگزین شیر به گوساله های شیری این است که آیا این عمل، مصرف استارتر را به تاخیر می اندازد و یا کاهش می دهد و از شیرگیری را برای آن گوساله چالش برانگیزتر می کند یا نه.
پژوهشگران دانشگاه بریتیش کلمبیا اخیرا یک مطالعه ایی را برای ارزیابی این سوال انجام دادند که نتایجشان در مجله دیری ساینس آمریکا در سال 2017 به چاپ رسیده است.
در این مطالعه 56 راس گوساله با سن یک هفته در یک جایگاه گروهی (7 گروه 8 راسی- در هر گروه 2 راس گوساله به ازای هر تیمار) با یک خوراک دهنده اتوماتیک به ترتیب با 6، 8، 10 و 12 لیتر شیر تا 42روزگی تغذیه شدند و بعد از آن به نصف کاهش یافت. از روز 50 تا 55 این مقدار بیشتر کاهش یافت (20 درصد) و سپس گوساله ها در 55 روزگی کاملا قطع شیر شدند.
در ضمن همه گوساله ها دسترسی آزاد به استارتر و علوفه داشتند. پژوهشگران بررسی کردند که چطور شیر بیشتر عملکرد گوساله، مراجعه به دستگاه خوراک دهنده اتوماتیک شیر و رفتار خوردن استارتر را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی یافته های آن ها به شرح زیر بود:

  • گوساله هایی که برنامه 10 و 12 لیتر شیر را دنبال می کردند بیشترین میانگین افزایش وزن روزانه (ADG) را داشتند. گروه 10 لیتری، 810 گرم در روز افزایش وزن داشتند و گروه 12 لیتری، 900 گرم در روز افزایش وزن داشتند. در حالی که گروه 8 لیتری، 780 گرم در روز و گروه 6 لیتری 770 گرم در روز افزایش وزن داشتند.
  • قبل از شیرگیری، مصرف استارتر برای گوساله هایی که مقدار کمتری شیر را دریافت کردند بالاتر از گروه های دیگر بود. گوساله های گروه 6 لیتری به طور میانگین 250 گرم در روز را در مقایسه با 50 گرم در روز برای گروه 12 لیتری مصرف کردند. در طول از شیرگیری، مصرف استارتر برای همه گروه ها افزایش یافت اما هنوز برای گوساله های تغذیه شده با شیر کمتر،بیشترین بود. بعد از شیر گیری، مصرف استارتر تقریبا به طور میانگین 3 کیلو در روز برای همه گروه ها بود.
  • گوساله های تغذیه شده با 12 لیتر شیر کمترین بازدید (6.7 بازدید در روز) به دستگاه تغذیه شیر (یعنی شیر در دسترس بود) داشتند، احتمالا به خاطر سهمیه بزرگ هر وعده که آنها از دستگاه تغذیه شیر بازدید کردند. گوساله ها در گروه های 6 و 8 لیتری بیشترین بازدید بدون شیر در روز (شیر در دسترس نبود چون قبلا سهمشان را خورده بودند) را به ترتیب 9.7 و 7 لیتر داشتند.
  • نسبت افزایش وزن به خوراک (کیلوگرم وزن بدن به ازای هر کیلو ماده خشک مصرفی) برای گروه 12 لیتری بیشترین بود (0.76)،  و برای گروه 6 لیتری، 10 لیتری و 8 لیتری به ترتیب 0.73، 0.72 و 0.71 بود.
نویسندگان نتیجه گرفتند که اگرچه شیر کمتر منجر به مصرف استارتر بیشتر در فاز شیر دادن شد اما افزایش وزن و بازده برای گوساله های تغذیه شده با مقدار شیر بیشتر، بهتر بود. گوساله های با بیشترین مقدار شیر سطوح مشابه استارتر را بعد از شیرگیری مصرف کردند. این امر منجر به مزیت افزایش وزن مداوم و در کل افزایش وزن و بازده خوراک بالاتر برای گوساله های تغذیه شده با شیر بیشتر شد.
نویسنده: دکتر مهدی حسین یزدی
 
 
 

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر